Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake onregelmatigheden Egyptische verkiezingen.

13-12-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het lid Ormel (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    Onregelmatigheden bij de Egyptische verkiezingen

Kamerstuk:    2011Z26016

Datum:             13 december 2011

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van onregelmatigheden bij de Egyptische verkiezingen, zoals het campagnevoeren en «adviseren» voor stemlokalen, wat vooral door de Moslimbroederschap en Salafisten wordt gedaan? 1)

Vraag 2

Zijn bij u nog andere onregelmatigheden bekend? Kunt u bevestigen dat deze handelingen strijdig zijn met de Egyptische kieswet en voorts met de internationale richtlijnen zoals ook door het Carter instituut worden gehan-teerd? Hoe verhouden deze onregelmatigheden zich tot artikel 25 lid b van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten? Bent u van mening dat deze praktijken de uitslag van de verkiezingen hebben beïnvloed?

Vraag 3

Heeft u, al dan niet in samenspraak met uw EU-collega’s, protest aangetekend bij uw Egyptische collega? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat de 2e fase 14 december aanstaande aanvangt en de 3e fase op 3 januari? Bent u in dit kader bereid, al dan niet in samen-spraak met uw EU-collega’s, bij de Egyptische autoriteiten op strenge handhaving aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

1) Zie o.a. «Lange rijen voor stemlokalen Caïro», http://www.nu.nl/algemeen/2679336/lange-rijen-stemlokalen-cairo.html, 27 november jl. & «Egypt’s Muslim Brotherhood wins votes though organization, promises to poor in Egypt vote», the Washington Post, 30 november jl.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug