Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Kindermishandeling.

donderdag 22 december 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind in het plenaire debat VAO Kindermishandeling met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Onderwerp:    VAO Kindermishandeling (AO d.d. 15/12)

Kamerstuk:    31 015

Datum:             22 december 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie wil nog ingaan op twee punten die zijn blijven liggen bij het AO over kindermishandeling. Het ene punt betreft asielzoekerscentra en de meldcode en het andere punt betreft de vog's, met name voor kerkelijke vrijwilligers. Daarom dien ik de volgende twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat is besloten dat de vog voor bepaalde vrijwilligersgroepen die met kinderen/jongeren werken, gratis wordt;

constaterende dat het niet zeker is of kerkelijke instellingen hier ook onder vallen;

verzoekt de regering, de vog-aanvraag ook voor medewerkers van kerkelijke instellingen die met kinderen/jongeren werken, gratis te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72 (31015).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing is voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, het onderwijs, de maatschappelijke ondersteuning, de langdurige zorg en de justitie, maar niet van toepassing is op medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat kinderen van vluchtelingen en asielzoekers een verhoogd risico lopen op kindermishandeling;

verzoekt de regering, de verplichte meldcode kindermishandeling ook van toepassing te laten zijn op medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73 (31015).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug