Schriftelijke vragen Joël Voordewind inzake onregelmatigheden Egyptische verkiezingen.

dinsdag 13 december 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het lid Ormel (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    Onregelmatigheden bij de Egyptische verkiezingen

Kamerstuk:    2011Z26016

Datum:             13 december 2011

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van onregelmatigheden bij de Egyptische verkiezingen, zoals het campagnevoeren en «adviseren» voor stemlokalen, wat vooral door de Moslimbroederschap en Salafisten wordt gedaan? 1)

Vraag 2

Zijn bij u nog andere onregelmatigheden bekend? Kunt u bevestigen dat deze handelingen strijdig zijn met de Egyptische kieswet en voorts met de internationale richtlijnen zoals ook door het Carter instituut worden gehan-teerd? Hoe verhouden deze onregelmatigheden zich tot artikel 25 lid b van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten? Bent u van mening dat deze praktijken de uitslag van de verkiezingen hebben beïnvloed?

Vraag 3

Heeft u, al dan niet in samenspraak met uw EU-collega’s, protest aangetekend bij uw Egyptische collega? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat de 2e fase 14 december aanstaande aanvangt en de 3e fase op 3 januari? Bent u in dit kader bereid, al dan niet in samen-spraak met uw EU-collega’s, bij de Egyptische autoriteiten op strenge handhaving aan te dringen? Zo nee, waarom niet?

1) Zie o.a. «Lange rijen voor stemlokalen Caïro», http://www.nu.nl/algemeen/2679336/lange-rijen-stemlokalen-cairo.html, 27 november jl. & «Egypt’s Muslim Brotherhood wins votes though organization, promises to poor in Egypt vote», the Washington Post, 30 november jl.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug