Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Nederlandse bijdrage VN missie Zuid Soedan.

woensdag 21 december 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie in een algemeen overleg met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, minister Hillen van Defensie en staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:   Nederlandse bijdrage VN missie Zuid Soedan

Kamerstuk:   29 521

Datum:            21 december 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Wij zijn verheugd dat de missie van start gaat en dat wij daarin proberen vast te houden aan de traditionele 3D-benadering. In het verleden heeft de minister van Defensie daarover nog wel eens een kritische noot gekraakt: de militairen moesten vooral worden ingezet voor de taak waarvoor zij "bedacht" waren, namelijk om te vechten. Nu wordt voluit gekozen voor een integrale taak van de militairen binnen de 3D-benadering. Daar staat mijn fractie volledig achter

Tegelijkertijd zijn wij echter verontrust over de fragiele veiligheid en bezorgd over de humanitaire noden in dat gebied. Ik zal per onderwerp een aantal dingen aanstippen. Ik ga in op de missie zelf. De komende maanden zullen benchmarks en tussenplannen worden geformuleerd. Daar hebben collega's ook al naar verwezen. Kan de minister daarover al iets meer zeggen? Het is immers lastig, uitzending van een missie te beoordelen als je niet precies weet wat de indicatoren, tussendoelen et cetera zijn. Zuid-Sudan is een partnerland van Nederland. Wat betekent dit in het kader van UNMISS? Wordt de invulling van het partnerschap een-op-een gekoppeld aan UNMISS? Wat gaat Nederland verder precies doen? Wij weten welke sectoren van Nederland erbij betrokken zijn, maar ik kan niet goed overzien wat Nederland precies gaat doen voor de armoedebestrijding in Zuid-Sudan.

Wij hebben eerder een debat gevoerd over de betrokkenheid van hogere Nederlandse officieren. Wij hebben toen gevraagd of betrokkenheid vanaf de rang van kolonel mogelijk is, want wij weten dat je vanaf die rang "meeknikkert", zoals wel wordt gezegd. Levert Nederland nu ook kolonels aan UNMISS en zit ons land daarmee daadwerkelijk aan tafel?

Ik kom op de "county support bases". De ministers schreven in hun brief dat Nederland de wenselijkheid en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de "county support bases" onderzoekt. Zijn de uitkomsten van dat onderzoek al bekend? Gaat Nederland een bijdrage leveren aan de "county support bases" en zo nee, waarom niet?

Ik ga in op de vluchtelingen. In de brief lees ik dat er zo'n 300.000 mensen zijn die naar Zuid-Sudan vluchten en dat dit voor grote problemen zorgt. Plaatselijke ngo's melden dat de vluchtelingenstromen bij de grens van Zuid-Sudan worden tegengehouden, juist in de conflictgebieden. In hoeverre is de opvang van deze vluchtelingen onderdeel van UNMISS? Hoe wordt hieraan invulling gegeven?

Ik kom op de humanitaire noden. De Kamer heeft eind 2010 een motie (29237, nr. 128) aangenomen om bij de VN aan te dringen op nachtelijk patrouilleren in de opvangkampen. Is het punt om niet alleen overdag, maar ook 's nachts te patrouilleren voor de veiligheid van de vluchtelingen bij de VN aangekaart?

Ik heb een soortgelijke vraag als de collega's over de robuustheid van het mandaat voor bescherming van de burgerbevolking. Wat is exact de inhoud van het mandaat? Kunnen de burgers daadwerkelijk worden beschermd?Het karakter van UNMISS is non-interventief: de neutraliteit van de missie moet worden beschermd. Hoe wordt deze neutraliteit gewaarborgd, gezien de complexe situatie van de verschillende milities die tegen elkaar strijden?

De grensconflicten bij Abyei, Blue Nile en Zuid-Kordofan houden aan. Nederland was voorzitter van de werkgroep voor de drie betwiste gebieden. Wat zijn de resultaten van de inspanningen van de werkgroep? Wat heeft de werkgroep ondernomen om de beloofde volksraadpleging doorgang te laten vinden?

Alle ogen zijn op Zuid-Sudan gericht, maar ons bereiken berichten dat nu met name in het andere Sudan een soort religieuze zuivering plaatsvindt, waarbij christenen worden gedwongen om te vertrekken naar het overwegend christelijke zuiden. Wij horen van afgebrande kerken en druk op christenen om te migreren naar het zuiden. Heeft UNMISS ook oog voor de bescherming van religieuze minderheden?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug