Bijdrage Joël Voordewind plenair debat VAO Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid.

dinsdag 20 december 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind inzake een voortgezet algemeen overleg met minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Onderwerp:   VAO Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 10/11)

Kamerstuk:   30 573

Datum:            20 december 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij komen er nog wel over te spreken, maar ik moedig de minister alvast aan rond de uitkomsten van het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de uitwerking van het vreemdelingenbeleid in individuele gevallen regelmatig tot maatschappelijke verontwaardiging leidt;

constaterende dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken een advies heeft uitgebracht over het betrekken van het lokale bestuur en de lokale gemeenschap bij de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid;

van mening dat de aanbevelingen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken kunnen bijdragen aan een vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor het vreemdelingenbeleid, een verminderde druk op de verantwoordelijke bewindspersonen en zicht biedt op een meer open en rationele discussie over deze problematiek;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk de Kamer te informeren over de wijze waarop de aanbevelingen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in beleid worden omgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 83 (30573).

Ik krijg overigens het signaal dat dit onderwerp helemaal niet in het AO aan de orde is geweest.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Dit advies raakt zo breed aan het asielbeleid, dat ik toch graag het oordeel van de minister erover wil horen. Ik besef dat het wat vooruitloopt op een komende discussie. De motie is bedoeld om de minister iets mee te geven.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug