Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de uitspraak van de rechter over de overweg Laantje van Alverna

donderdag 02 april 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De uitspraak van de rechter over de overweg Laantje van Alverna

Kamerstuk:    2015Z05965

Datum:           2 april 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Uitspraak rechtbank: overweg Alverna moet weer open» 1) naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland over de status van de overweg bij het Laantje van Alverna 2) en het bericht «Heemstede: klaphek bij Alverna»? 3)

Vraag 2

Heeft de gemeente Heemstede naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank inmiddels handhavend opgetreden richting ProRail?

Vraag 3

Bent u bereid ProRail opdracht te geven om de overweg bij het Laantje van Alverna op korte termijn weer open te stellen en te beveiligen nu volgens de rechtbank vaststaat dat deze overweg door verjaring openbaar is geworden ingevolge artikel 4, eerste lid, aanhef en onder I van de Wegenverkeerswet 1994?

Vraag 4

Klopt het dat ProRail in hoger beroep wil gaan? Zo ja, vindt u dit als opdrachtgever van ProRail een juiste besteding van belastinggeld nu de rechtbank zo’n duidelijke uitspraak heeft gedaan over de status van de overgang?

Vraag 5

Welke conclusies trekt u uit de uitspraak van de rechter voor andere overwegen die volgens ProRail niet openbaar zijn maar die op grond van deze uitspraak toch als openbaar moeten worden beschouwd? Bent u bereid deze overwegen, indien zij een (recreatieve) waarde hebben voor wandelaars en fietsers, niet te sluiten, maar te beveiligen zodat de barrièrewerking van spoorwegen niet verder wordt vergroot?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat in vergelijkbare gevallen voor elke overweg weer een aparte rechtszaak moet worden gevoerd door de Fietsersbond, Wandelnet of andere belanghebbenden? Bent u daarom bereid een inventarisatie te maken van overwegen die op grond van de uitspraak van de rechter als openbaar moeten worden beschouwd en hierover te rapporteren aan de Kamer inclusief een analyse van de (recreatieve) waarde van deze overwegen voor wandelaars en fietsers?

1) http://haarlem.fietsersbond.nl/nieuws/uitspraak-rechtbank-overweg-alverna-moet-weer-open-0

2) Zaaknummer: AWB – 14 _ 1517, http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:1972

3) Haarlems Dagblad, 30 maart 2015

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > april