Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Spoor (AO d.d. 19/03)

dinsdag 28 april 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

Kamerstuk:    29 984

Datum:           28 april 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb na het AO nog één vraag en één motie. Er ligt een voorstel dat de personentreinen tussen Venlo en Düsseldorf zeven jaar lang één week per maand moeten wijken en worden vervangen door een bus als gevolg van de werkzaamheden aan de Betuweroute. Dit zal reizigers kosten en staat volgens mij ook haaks op de inspanningsverplichting in de Hoofdrailnetconcessie om op dit traject een intercity te introduceren. De staatssecretaris noemde verbussen terecht een b-oplossing, die niet goed is voor de reizigers. De ChristenUnie vraagt de staatssecretaris daarom een brief met een onderbouwing of het schrappen van de treinverbinding echt noodzakelijk is en om een uiterste inspanning te verrichten voor een a-oplossing. Uiteraard hoop ik dat zij dit wil toezeggen.

Mijn motie gaat ook over het voorkomen van overlast voor reizigers.

Mevrouw De Boer (VVD):
Ik wou even een vraag stellen. Het is een zeer sympathiek verhaal over die intercity die er op langere termijn komt, maar het is ook belangrijk om ruimte te maken voor goederentreinen. We kunnen die containers niet met een bus sturen en de reizigers helaas wel. Ziet u ook in dat die goederentreinen helaas prioriteit moeten hebben op dit traject?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ja, er moet ook ruimte zijn voor goederenvervoer op het spoor. Dat maakt dat de vraag nog veel ingewikkelder wordt om te beantwoorden. Ik hoop dat dit punt ook in de brief van de staatssecretaris aan de orde kan komen. Ik vind het ook eigenlijk geen oplossing dat daar zeven jaar lang zoveel reizigers in een bus gestopt moeten worden. Het dilemma is helder. Ik hoop dat daar toch nog slimme oplossingen voor mogelijk zijn.

De voorzitter:
Gaat u verder.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ik wil nu de motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er dertien regionale verkeersleidingsposten zijn die ieder een eigen regio aansturen en dat een storing in een van deze posten in grote delen van het land kan leiden tot overlast voor reizigers;

constaterende dat bij een verstoring in een regionale verkeersleidingspost de terugvaloptie, het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR), pas na vier uur inzetbaar is en het oplossen van de logistieke problemen voor de reizigers dan nog enkele uren kost;

verzoekt de regering, te onderzoeken of bij een storing op één verkeersleidingspost de omliggende posten gezamenlijk de verkeersleiding snel kunnen overnemen om de lengte en de impact van de storing voor reizigers te minimaliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 591 (29984).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > april