Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van de Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015

dinsdag 28 april 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van een Landbouw- en Visserijraad

Onderwerp:   Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 mei 2015

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:           28 april 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie willen graag enkele vragen voorleggen aan de Staatssecretaris aangaande de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2015. Deze leden vragen de Staatssecretaris wat haar inzet wordt bij de Landbouw- en Visserijraad aangaande het voorstel voor een verordening inzake biologische productie. Zij hebben begrepen dat de Europese Commissie het voorstel zal intrekken als er geen akkoord zal worden bereikt tijdens de Raad. Ook hebben deze leden vernomen dat het herziene compromisvoorstel van het Letse voorzitterschap reeds sinds 10 april beschikbaar is en dat verschillende lidstaten hierop al hebben gereageerd. Is de Staatssecretaris bereid de kabinetsappreciatie van het voorstel met de Kamer te delen?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn erg bezorgd over de ontwikkelingen in het dossier rond de alternatieven voor het gebruik van metam-natrium. De Staatssecretaris heeft in december 2014 aangegeven met een aanpassing van regelgeving te komen om het later scheuren van grasland mogelijk te maken, zodat een melkveehouder die zijn land verhuurt aan een bloembollenteler twee sneden gras van het land kan halen en de bloembollenteler in het zelfde seizoen nog een aaltjesbestrijdend gewas kan zaaien. Inmiddels heeft een wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) tot 20 april jl. ter consultatie voorgelegen. In dit ontwerpbesluit wil de Staatssecretaris de mogelijkheid om in de maand juni grasland te vernietigen ten behoeve van de teelt van aaltjesbestrijdende gewassen met terugwerkende kracht in laten gaan per 1 juni 2015. Nu blijkt echter dat melkveehouders hun derogatie zullen verliezen als zij in de periode tussen 15 mei en 15 september grasland (laten) scheuren. Kortom, melkveehouders zullen niet bereid zijn om grond te verhuren voor de teelt van aaltjesbestrijdende gewassen als dit gevolgen heeft voor hun mestplaatsingsruimte. Momenteel laten veel melkveehouders massaal aan bloembollentelers weten dat zij de overeengekomen huurcontracten opzeggen omdat zij hun derogatie niet willen verliezen. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn teleurgesteld dat wat een oplossing leek te zijn, in de praktijk nu niet lijkt te gaan werken. Is de Staatssecretaris bereid om, net zoals zij gedaan heeft in het kader van de muizenschade, de toepassing van de derogatieregels aan te passen, zodat duurzame gewasbescherming daadwerkelijk kan worden bevorderd? Zij wijzen er hierbij op dat een tagetes een gewas is dat net als gras stikstof opneemt. Is zij ook bereid om bloembollentelers zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zodat zij in mei nieuwe afspraken kunnen maken over de huur van grasland?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > april