Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten

donderdag 12 februari 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten

Onderwerp:   Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten

Kamerstuk:    33 846          

Datum:           12 februari 2015

I. Vragen en opmerkingen uit de fracties

1. Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie willen de Minister bedanken voor de uitwerking van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber. De brief is uitvoerig. Wel hebben deze leden nog enkele vragen over de brief.

4. Toegankelijkheid en bereik

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat mensen met een beperking de websites van SAL en de KB onvoldoende bereikbaar achten. Dit geldt ook voor het centrale punt van de digitale en fysieke bibliotheek. Zij vragen op welke wijze hier op korte termijn verbetering in wordt bewerkstelligd.

6. Afstemming met leesgehandicaptenvoorziening voor Studie en Vak

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat zij vanuit belangenorganisaties het signaal hebben gekregen dat het gebrek aan beschikbaarheid van complex materiaal, in aangepaste vorm, voor bijvoorbeeld bètavakken en muzieknotatie als een probleem wordt ervaren. Blinden en slechtzienden die als liefhebberij muziek beoefenen en daarvoor bladmuziek in aangepaste leesvorm nodig hebben, kunnen vrijwel nergens terecht. Heeft de Minister dit signaal ook gekregen? De voornoemde leden vragen op welke wijze zij hier wat aan wil doen.

7. VN-verdrag gehandicapten

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat in de brief de suggestie wordt gewekt dat met de certificering van openbare bibliotheken (de fysieke bibliotheken) ook voorzien is in de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Deze leden vragen of dit in de praktijk ook het geval is. Juist gelet op de ratificering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking is dit van belang. Zij vragen of de Minister dit erkent. De voornoemde leden vragen of mensen met een leesbeperking betrokken worden bij de certificering of het vaststellen van de criteria in de toelating. Zo nee, is de Minister voornemens om hen hierbij te betrekken? Deze leden vragen ook of er gestructureerd overleg plaatsvindt met de belangenorganisaties en of deze worden betrokken bij het voeren en evalueren van beleid.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > februari