Schriftelijke vragen Arie Slob en Carla Dik-Faber over de financiële situatie van kleine ziekenhuizen

donderdag 19 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob en Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   De financiële situatie van kleine ziekenhuizen

Kamerstuk:    2015Z02875

Datum:           19 februari 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «20% van de ziekenhuizen financieel in de gevarenzone»? 1) Zo ja, wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Hoe verklaart u dat kleine ziekenhuizen relatief vaker dan grote ziekenhuizen financieel in de problemen zitten?

Vraag 3

Hoeveel van de financieel zwakke ziekenhuizen bevinden zich in welke (krimp)regio’s?

Vraag 4

Deelt u de mening dat kleine ziekenhuizen in de regio van groot belang zijn voor de beschikbaarheid van zorg dichtbij? Bent u ook bezorgd over de toekomst van kleine ziekenhuizen?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van het 10 puntenplan met 10 ideeën voor de ziekenhui-zen van de ChristenUnie?

Vraag 6

Wat vindt u van het idee van de ChristenUnie om kleine regio-ziekenhuizen niet alleen wanneer de acute hulp in gevaar komt, maar ook wanneer basiszorg dreigt weg te vallen, aanspraak te laten maken op een beschikbaar-heidstoelage, zodat zorg dichtbij gewaarborgd blijft?

Vraag 7

Kent u de conclusie uit het BDO-rapport waaruit blijkt dat de administratieve lasten in de zorg de laatste jaren explosief zijn gestegen, ondanks dat er meerdere malen politieke beloften zijn gedaan om dit te verlagen? Hoe komt het dat de administratieve lasten toch zijn gestegen?

Vraag 8

Deelt u de mening dat er een uniforme set aan indicatoren moet komen, waarbij ook rekening met kleine ziekenhuizen wordt gehouden? Wilt u hierover harde afspraken maken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en ziekenhuizen?

Vraag 9

Kent u de conclusie uit het BDO-rapport dat fuseren niet altijd een oplossing is voor de financiële problemen van ziekenhuizen? 2) Wilt u bezien op welke wijze het mogelijk is meer ruimte voor samenwerking tussen ziekenhuizen te bewerkstelligen, indien dit in het belang van de patiënt is, in plaats van het vooropstellen van het mogelijk maken van concurrentie?

Vraag 10

Wilt u het BDO-rapport meenemen in de visie die u in maart a.s. naar de Kamer zult sturen met betrekking tot ziekenhuiszorg in krimpregio’s?

1) http://www.bdo.nl/nl/nieuws/paginas/benchmark-20-van-de-ziekenhuizen-financieel-in-de-gevarenzone.aspx

2) http://www.bdo.nl/nl/publicaties/documents/bdo-benchmark-ziekenhuizen-2015-web.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > februari