Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over het bericht dat het beter benutten van restwarmte leidt tot een sterke vermindering van het gasgebruik

dinsdag 17 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de ministers van Economische Zaken en voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:   Het bericht dat het beter benutten van restwarmte leidt tot een sterke vermindering van het gasgebruik

Kamerstuk:    2015Z02751

Datum:           17 februari 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Gasverbruik kan veel lager door gebruik restwarmte» naar aanleiding van het proefschrift van planoloog Ferry Van Kann van de Rijksuniversiteit Groningen? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat restwarmte grootschaliger en efficiënter moet worden ingezet om de afhankelijkheid van aardgas snel te verminderen?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de conclusies van het proefschrift, bijvoorbeeld dat restwarmte uit de industrie veel grootschaliger en efficiënter kan worden ingezet?

Vraag 4

Welke belemmeringen zijn er voor restwarmteleveranciers, aangezien de onderzoeker stelt dat zij vaak niet willen investeren in het leveren van warmte aan huishoudens of aan de glastuinbouw terwijl een terugverdientijd van 6 jaar is berekend? Bent u bereid deze belemmeringen weg te nemen? Bent u bereid om hierover in overleg te gaan met mogelijke restwarmteproducenten?

Vraag 5

Bent u bereid in uw «warmtevisie» de conclusies uit het proefschrift mee te nemen?

1) Nederlands Dagblad, 13 februari 2015

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > februari