Schriftelijke vragen van Carla Dik-Faber over de bereikbaarheid van reisinformatiediensten

vrijdag 20 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De bereikbaarheid van reisinformatiediensten

Kamerstuk:    2015Z02933

Datum:           20 februari 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «9292 machteloos tegen cyberaanvallen» 1) en herinnert u zich de motie-Dik-Faber over het beschikbaar stellen van de brondata van reisinformatie, vervoerprestaties en tarieven als open data? 2)

Vraag 2

Klopt het dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geen actie heeft ondernomen na een verzoek hiertoe van 9292 in verband met de zware distributed denial of service (DDoS)-aanvallen? Is er door REISinformatie-groep B.V. aangifte gedaan van deze aanvallen?

Vraag 3

Heeft u ooit een exploitant van een reisinformatiesysteem aangewezen (conform artikel 14 van de Wet personenvervoer 2000)? Zo nee, waarom stelt 9292 dat zij hiertoe een wettelijke plicht heeft?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er situaties kunnen zijn waarin het wel wenselijk is dat door NCSC actieve hulp wordt verleend op het gebied van cyber security aan niet-overheidsinstanties, omdat er sprake is van vitale diensten zoals bijvoorbeeld banken, ziekenhuizen en reisinformatie? Kunt u onderbouwen waarom er in dit geval geen noodzaak is voor deze hulp?

Vraag 5

Kunt u aangeven welke vervoerders momenteel hun informatie exclusief aanleveren via het Nationale Databank Openbaar Vervoer (NDOV)-loket van 9292 (uitgevoerd door REISinformatiegroep B.V.) en dus niet rechtstreeks aan het NDOV-loket van OpenGeo? Deelt u de mening dat hierdoor het NDOV-loket van OpenGeo voor de levering van data afhankelijk is gemaakt van het NDOV-loket van 9292 waardoor een enkele DDoS-aanval op REISinformatie-groep B.V. alle reisinformatiediensten – inclusief concurrenten van 9292 – kan platleggen?

Vraag 6

Bent u bereid in het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB) afspraken te maken waardoor zo spoedig mogelijk alle vervoerders hun data rechtstreeks leveren aan beide NDOV-loketten zodat de reisinformatiediensten minder kwetsbaar zijn voor DDoS-aanvallen of andere storingen bij REISinformatie-groep B.V. omdat ze ook terecht kunnen bij het NDOV-loket van OpenGeo?

Vraag 7

Vanaf wanneer leveren alle vervoerders aan beide NDOV’s alle brondata van reisinformatie, vervoerprestaties en tarieven als open data zoals gevraagd in de motie-Dik-Faber?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Dijkhoff en De Boer (beiden VVD), ingezonden 19 februari 2015 (vraagnummer 2015Z02870)

1) De Gelderlander, 14 februari 2015, http://www.gelderlander.nl/algemeen/multimedia/9292-machteloos-tegen-cyberaanvallen-1.4765065

2) Kamerstuk 29 984, nr. 502

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > februari