Schriftelijke vragen Carla Dik over de kwaliteit van het middelbaar agrarisch onderwijs in Noord-Nederland

dinsdag 10 februari 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber, woordvoerder van de portefeuille Economische Zaken, op het onderwerp middelbaar agrarisch onderwijs van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   De kwaliteit van het middelbaar agrarisch onderwijs in Noord-Nederland

Kamerstuk:    2015Z02326

Datum:           10 februari 2015

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Onderwijs baart boeren zorgen’? 1)

Vraag 2

Is het u bekend dat agrariërs en ouders van leerlingen ontevreden zijn over de kwaliteit van het middelbaar agrarisch onderwijs in Noord-Nederland?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het gestelde in het bericht dat leerlingen te weinig basisvaardigheden aangeleerd krijgen en dat er te weinig schooluren zijn?

Vraag 4

Wat vindt u van de bewering van boeren dat het kennis- en kundeniveau van jongeren uit het middelbaar agrarisch onderwijs alleen maar daalt en dat ‘de stageboer leraar is geworden’?

Vraag 5

Klopt het dat leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs al heel vroeg een specialisatie moeten kiezen en daardoor relatief weinig basisvaardigheden hebben? Zo ja, bent u bereid om te onderzoeken hoe het onderwijs van basisvaardigheden kan worden verbeterd? Zo nee, hoe is dan volgens u geborgd dat leerlingen voldoende basisvaardigheden hebben?

Vraag 6

Op welke wijze wordt geborgd dat het middelbaar agrarisch onderwijs goed aansluit op de behoeften uit de agrarische sector?

Vraag 7

Wat zijn de bevindingen uit recente inspectierapporten over de kwaliteit van het middelbaar agrarisch onderwijs in Noord-Nederland en wat er is met deze bevindingen gedaan?

Vraag 8

In hoeverre zullen volgens u de herziene mbo-kwalificatiedossiers, die vanaf augustus 2016 verplicht worden ingevoerd, de kritiek op de kwaliteit van het middelbaar agrarisch onderwijs ondervangen?

Vraag 9

Bent u bereid om, in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, nader onderzoek te verrichten naar het kwaliteitsniveau van het middelbaar agrarisch onderwijs in Noord-Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Bent u bereid om in overleg te treden met de directies van de in het bericht genoemde school en andere agrarische mbo’s in Noord-Nederland over de maatregelen die genomen moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

1) Nieuwe Oogst, zaterdag 7 februari 2015

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > februari