Schriftelijke vragen Esmé Wiegman, Joël Voordewind: Het rapport 'Belofte maakt schuld? Scheiden ook.

donderdag 09 februari 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en Joël Voordewind en het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Onderwerp:   Het rapport 'Belofte maakt schuld? Scheiden ook'

Kamerstuk:   2012Z02390

Datum:            9 februari 2012

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat het deze week «Marriage week» is, en in dit verband het rapport «Belofte maakt schuld? Scheiden ook» (Eindrapportage opinieonderzoek over het belang van investeren in duurzame relaties) is gepresenteerd? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op één van de conclusies uit het rapport dat: «draagvlak voor overheidsinvestering in preventieve sfeer groeit naarmate besef van maatschappelijke gevolgen toeneemt»?

Vraag 3

Bent u bereid onderzoek te doen naar de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding in Nederland?

Vraag 4

Welke mogelijkheden ziet u om meer bekendheid te geven aan de maat-schappelijke kosten van echtscheidingen?

Vraag 5

Welke stappen worden er door het kabinet genomen om ouders te ondersteu-nen die een scheiding willen voorkomen?

Vraag 6

Bent u bereid dit jaar met een vervolg op de nota gezinsbeleid «De Kracht van het Gezin» uit 2008 van het voormalige programmaministerie Jeugd en Gezin te komen en naar de Kamer te sturen? Zo ja, wanneer kunnen wij deze nota verwachten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u ervan op de hoogte dat in de Gezinsnota is aangeven dat bestaande buitenlandse programma’s of cursussen op het gebied van voorlichting aan brede groepen (jonge) ouders, specifiek gericht op het bevorderen van conflicthantering en onderlinge communicatie ook in de Nederlandse context bruikbaar zijn? Hoeveel procent van alle Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)»s biedt een programma of cursus op dit gebied aan? Deelt u de mening dat CJG’s tot taak hebben actief te verwijzen naar bestaande relatiecursussen? Hoeveel procent van de CJG’s verwijst actief naar bestaande cursussen?

Vraag 8

Hoeveel gemeenten hebben inmiddels deelgenomen aan het programma van Family Factory/ de tijd van je leven?2 Is hiervan al een evaluatie bekend? Zo ja, is het mogelijk de resultaten hiervan naar de Kamer te sturen?

Vraag 9

Welke (fiscale) maatregelen zijn er mogelijk om de drempels weg te nemen voor deelname aan relatiecursussen?

1) Bron: http://www.marriageweek.nl/presentatie-opinieonderzoek-marriage-week/

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, Vragen 1

2) Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 30 512, nr. 16.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > februari