Schriftelijke vragen Joël Voordewind inz. ILO rapport "Buried in Bricks" en NAVO/ISAF betrokkenheid.

maandag 13 februari 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden De Lange (PvdA), Van Bommel (SP) en Peters (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:   Het ILO rapport ‘Buried in Bricks’ en de betrokkenheid van NAVO/ISAF bij dwangarbeid in steenbakkerijen

Kamerstuk:   2012Z02653

Datum:            13 februari 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van  het onlangs gepubliceerde ILO rapport ‘Buried in Brick’s over slavenarbeid, van volwassenen en kinderen, in Afghaanse steenbakkerijen waaruit blijkt dat bakstenen in Afghanistan bijna uitsluitend door slaven worden gemaakt, waaronder in meerderheid door  kinderen?

Vraag 2

Deelt u de uitgangspunten van de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School is de beste werkplaats’ dat al het mogelijke in het werk moet worden gesteld om de vicieuze cirkel van armoede en dwangarbeid van kinderen en volwassenen te doorbreken en dat Nederland daar een zeer actieve rol in moet spelen?

Vraag 3

Heeft NAVO/ISAF, gezien de constatering in het rapport dat de NAVO gebruik maakt van gedwongen (kinder)arbeid, inmiddels haar eigen aanvoerlijnen van onderaannemers in kaart gebracht zoals is toegezegd in eerdere beantwoording van schriftelijke vragen? 1)

Vraag 4

Heeft NAVO/ISAF inmiddels actie ondernomen om gedwongen (kinder)arbeid bij de producenten van hun bakstenen te stoppen, zoals is toegezegd in eerdere beantwoording? 2) Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat hebt u, zoals door u is toegezegd, samen met andere lidstaten gedaan om de strijd tegen kinder- en slavenarbeid, in het bijzonder in het onderhavige geval, bij de NAVO aan te kaarten? Welke resultaten heeft dit opgeleverd?

Vraag 6

Hoe gaat u, conform uw toezegging 3), ervoor zorg dragen dat  ‘de studie [van de ILO]  zal dienen als basis voor het identificeren van beleidsinterventies om deze praktijk te stoppen’? Welke concrete maatregelen heeft u voor ogen?  

Vraag 7

Hoe gaat u uitvoering geven aan het verzoek, conform de aangenomen motie Voordewind 4), om ‘er voor te zorgen dat, indien er sprake is van kinder- en/of dwangarbeid, een tijdgebonden plan wordt gemaakt om dit snel beëindigen en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen en de slaven worden bevrijd en als normale werknemers worden behandeld’?

Vraag 8

Welke activiteiten zijn tot nu toe ondernomen, conform de aangenomen motie Voordewind, om er voor te zorgen dat bij de Kunduz-missie geen producten gebruikt worden die door kinderen of slaven worden gemaakt? Hoe wordt dit gemonitord? Wat zijn daarvan tot nu toe de resultaten? Zijn er voor de Kunduz-missie bakstenen ingekocht die zonder kinder- en slavenarbeid zijn gemaakt?

1) Antwoord van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen op vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Dikkers (PvdA), Van Bommel (SP) en Peters (GroenLinks) over de bewering dat in Afghanistan producten met kinder- en slavenarbeid worden gebruikt in NAVO-projecten, 16 mei 2011.

2) Idem

3) Idem

4) Kamerstuk: 32735 nr. 7

Voor meer informatie zie ook http://www.stopkinderarbeid.nl/Nieuws/Bakstenen-voor-NAVO-in-Afghanistan-gemaakt-met-dwangarbeid en www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > februari