Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken.

donderdag 16 februari 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:   VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 16/2)

Kamerstuk:   21 501 - 02

Datum:            16 februari 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij hebben in het AO even gesproken over het vredesproces in het Midden-Oosten, maar er was geen tweede termijn, dus dan moet ik het maar afmaken met een motie over het trilaterale overleg tussen Israël, Amerika en de Palestijnse Autoriteit, om aan beide kanten te bekijken of je de verheerlijking van terrorisme en van geweld bespreekbaar kunt maken en kunt terugdringen. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aangenomen motie-Van der Staaij/Voordewind stelt dat subsidie aan de Palestijnse Autoriteit niet moet worden gegeven indien er geen concrete en effectieve maatregelen worden genomen om het verheerlijken en vergoelijken van terrorisme tegen te gaan;

constaterende dat zich nog steeds voorvallen van verheerlijking en vergoelijken van terrorisme voordoen bijvoorbeeld via de massamedia (onder andere PA tv) of door het vernoemen van pleinen naar (zelfmoord)terroristen;

constaterende dat overlegmechanismes tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit ter bestrijding van verheerlijking en vergoelijken van terrorisme niet functioneel zijn;

overwegende dat rechtstreekse dialoog en onderhandelingen tussen beide partijen de enige aangewezen weg zijn om het Israëlisch-Palestijnse conflict in al zijn aspecten op te lossen;

verzoekt de regering, partijen op te roepen via rechtstreekse onderhandelingen te komen tot een vredesregeling en om het trilaterale overleg Israël/Palestijnse Autoriteit/Verenigde Staten over het tegengaan van verheerlijking en vergoelijken van terrorisme te hervatten;

verzoekt de regering tevens, ook in EU-verband, partijen te blijven aanspreken op hun verplichtingen om terrorisme en geweld niet te financieren of faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van der Staaij en Ten Broeke. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1123 (21501-02).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2012 > februari