Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Alcoholbeleid.

woensdag 07 maart 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind in een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp:   VAO Alcoholbeleid (AO d.d. 9/02)

Kamerstuk:   27 565

Datum:            7 maart 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik kon niet bij de tweede termijn van het AO zijn, maar ik heb uiteraard het verslag tot op de letter teruggelezen. Ik dank de minister voor de beantwoording van mijn vragen in haar termijn.

Er blijven twee punten over: de subsidie voor STAP en de alcoholreclame in de bioscoop. Daarover dien ik twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) vanaf 2013 het onderzoeksbudget van het ministerie van VWS verliest;

overwegende dat STAP inmiddels tien jaar onderzoeken uitvoert naar onder meer de marketingactiviteiten van de alcoholindustrie, de horeca en de supermarkten en het functioneren van het verbod op alcoholreclame tussen 06.00 uur en 21.00 uur;

van mening dat STAP vanwege haar kennis, haar onafhankelijke positie en actieve communicatiebeleid een wenselijk tegenwicht vormt tegen de sterke positie van de alcoholproducenten, de horeca, de supermarkten en de reclame-industrie, en daarmee ook de monitoringsplicht uit de Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) vervult;

verzoekt de regering, terug te komen op het besluit om STAP uit de begroting te schrappen, zodat de deskundigheid van STAP over het monitoren van alcoholmarketing en zelfregulering niet verloren gaat en hierover op korte termijn met STAP in overleg te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Kooiman, Voortman en Bouwmeester. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 116 (27565).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) uit 2010 blijkt dat alcoholreclame in bioscopen bij ongeveer 80% van de films werd vertoond en dat bij films met de Kijkwijzerleeftijd van zes jaar en ouder ongeveer de helft alcoholreclame werd vertoond;

overwegende dat zelfregulering, zoals vastgelegd in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA), tekortschiet in het voorkomen van het bereiken van alcoholreclame bij minderjarigen, waaronder in de bioscoop;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om alcoholreclame in bioscopen niet meer toe te staan voor 21.00 uur en om het vertonen van alcoholreclame in de bioscoop slechts toe te staan bij de Kijkwijzerleeftijd vanaf zestien jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Kooiman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 117 (27565).

Mevrouw Joldersma (CDA):

Ik heb een vraag over de eerste motie van de heer Voordewind. In de motie staat dat STAP het onderzoek altijd heeft uitgevoerd en dat STAP het dus moet blijven doen. Vindt de heer Voordewind dat STAP het onderzoek moet doen? Waarom zou een ander instituut een dergelijk onderzoek niet kunnen doen?

De heer Voordewind (ChristenUnie):

STAP heeft tien jaar ervaring in het doen van onderzoek en het monitoren van de verkoop in de supermarkten. STAP heeft daar veel ervaring en deskundigheid in opgebouwd. Als je de subsidie stopzet en het onderbrengt bij een instituut dat die ervaring de afgelopen tien jaar niet heeft gedaan, bijvoorbeeld het Trimbos-instituut, verlies je de deskundigheid en de mensen die erbij betrokken zijn.

Mevrouw Joldersma (CDA):

Er zijn heel wat onderzoeksinstituten die zich de laatste tijd hebben beziggehouden met onderzoeken naar alcohol en handhaving. Ik noem Universiteit Twente, INTRAVAL, de monitoren van de NVWA en de alcohol- en drugsmonitor van het Trimbos-instituut. Hebben we dus niet al heel veel onderzoeken en is het dan zo logisch om er nog een bij te krijgen? Waarom valt het niet te integreren in de alcohol- en drugsmonitor van het Trimbos-instituut?

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het onderzoek van Universiteit Twente, de mystery guest in de horeca et cetera, dat is allemaal onder begeleiding van STAP gedaan. Je hebt deskundigheid en ervaring nodig om die onderzoeken op te zetten.

Vervolgens kunnen andere onderzoeksinstituten het uitvoeren, maar voor de begeleiding, de vormgeving en de opzet van zo'n onderzoek heb je echt deskundigheid nodig en die heeft STAP vrij exclusief in huis. Het gaat om een heel klein bedrag. Vergeleken met de 16 mld. die eventueel bezuinigd moet worden, is dit echt een kruimel. Als het zou gebeuren, zou je die grote deskundigheid verliezen en dat zou erg jammer zijn.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug