Schriftelijke vragen Joël Voordewind over bericht: speciale milities in Irak maken jacht op homosek.

woensdag 14 maart 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Timmermans (PvdA), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP) en Dibi (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Onderwerp:   Het bericht dat speciale milities in Irak jacht maken op homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender Irakezen

Kamerstuk:   2012Z05090

Datum:            14 maart 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van berichten dat er in Irak speciale milities actief zijn die jacht maken op (veronderstelde) homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender (LHBT) Irakezen? Kunt u deze berichten bevestigen? 1)

Vraag 2

Klopt het dat ook het Irakese ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgeroepen om «het fenomeen emo zo snel mogelijk uit te roeien»? Bent u bereid uw Irakese ambtsgenoot aan te spreken op deze onacceptabele praktijken? Welke activiteiten verricht de Irakese overheid om deze praktijken tegen te gaan? Steunt Nederland projecten, bijvoorbeeld via het mensenrech-tenfonds, die een bijdrage leveren om deze verschrikkelijke praktijken tegen te gaan? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen?

Vraag 3

Onderschrijft u de gedachte dat LHBT-asielzoekers momenteel in Irak onacceptabel veel risico lopen en dat het terugsturen van deze asielzoekers daarmee onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Zijn er momenteel asielzoekers die behoren tot deze risicogroepen? Zo ja, bent u bereid voorlopig te stoppen met het terugsturen van deze asielzoe-kers? Zo nee, op welke wijze garandeert u dan de veiligheid van homoseksu-ele, biseksuele, lesbische en transgender asielzoekers bij terugkeer naar Irak?

1) «Stuur Iraakse homo’s niet terug», Nederlands Dagblad, 8 maart jl. http://www.nd.nl/artikelen/2012/maart/08/-stuur-iraakse-homo-s-niet-terug, ««Emo killings» in Irak, NOS, 11 maart jl. http://nos.nl/artikel/350467-emo-killings-in-irak.html, «Sji’itische milities in Bagdad en Basra jagen op «emo-jongeren»», Trouw, 12 maart jl.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Schouw (D66), ingezonden 13 maart 2012 (vraagnummer 2012Z04921).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug