Inbreng Joël Voordewind inzake Voorstel wet Samsom en Voordewind tot wijziging Vreemdelingenwet 2000

donderdag 29 maart 2012

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind inzake Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen.

Onderwerp:   Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Kamerstuk:   33 068

Datum:            29 maart 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de onderhavige wetsvoorstel. Zij geven graag blijk van hun waardering voor het initiatief en de moeite die de indieners nemen om de rechten en belangen van kinderen van asielzoekers een eigen plaats in het vreemdelingenbeleid te geven.

De leden van de fractie van de ChristenUnie onderschrijven de doelstelling van het wetsvoorstel. Zij achten het van groot belang dat de fundamentele rechten en belangen van kinderen voorop worden gesteld wanneer besluiten op basis van de Vreemdelingenwet direct in Nederland gewortelde kinderen raken. Deze leden hebben op een enkel punt nog behoefte aan een nadere toelichting.

De Memorie van Toelichting stelt terecht dat minderjarige kinderen van asielzoekers volledig afhankelijk zijn van het handelen van hun ouders, maar ook van de handelwijze van de Nederlandse overheid. De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de indieners van het initiatief wetsvoorstel toe te lichten in hoeverre, op grond van (intern)nationale wet- en regelgeving en jurisprudentie, het gedrag van ouders dat heeft geleid tot een lang verblijf, mag worden toegerekend aan het kind.

Voorts vragen deze leden of het juist is, dat altijd het belang van het kind expliciet moet worden afgewogen tegen andere belangen, waaronder zelfs het belang van een effectief vreemdelingenbeleid?

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de indieners toe te lichten of het rapport van de Kinderombudsman “Wachten op je toekomst”, dat is verschenen na het indienen van het initiatiefwetsvoorstel, naar de mening van de indieners nog iets toevoegt of afdoet aan de noodzaak om te komen tot deze regeling.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug