Schriftelijke vragen Joël Voordewind over bericht: Zorgen over quotum aanhouden illegalen.

woensdag 21 maart 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Recourt (PvdA), Dibi (GroenLinks), Schouw (D66) en Gesthuizen (SP) aan de ministers voor Immigratie, Integratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie.

Onderwerp:   Het bericht ‘Zorgen over quotum aanhouden illegalen’

Kamerstuk:   2012Z05761

Datum:            21 maart 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Zorgen over quotum aanhouden illegalen’ en de uitzending van Nieuwsuur die hierover ging? 1)

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe groot de groep illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen is, hoeveel van deze vreemdelingen zich schuldig hebben gemaakt aan, dan wel verdacht worden van, het plegen van een misdrijf en hoeveel van deze vreemdelingen de openbare orde verstoren of anderszins overlast veroorzaken, conform de definitie die de minister in de Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012-2014 daarvoor geeft?

Vraag 3

In de Resultaatafspraak Intensivering Vreemdelingentoezicht 2012 – 2014 wordt afgesproken dat het aantal overdrachtsdossiers van de Vreemdelingenpolitie aan de Dienst Terugkeer en Vertrek 2012 stijgt met 10% ten opzichte van de realisatie over 2010, welk percentage is dat ten opzichte van 2011? Kunt u aangeven wat de beoogde toename ten opzichte van 2010 en 2011 en de totaal opgave aan te houden vreemdelingen is in absolute aantallen?

Vraag 4

Hoe verhoudt het instellen van een quotum met betrekking tot het aantal aan te houden en illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, zich tot het eerder afschaffen van de bonnenquota?

Vraag 5

Hoe voorkomt u dat, vanwege de intensivering van de opsporing van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, de hulpverlening voor deze mensen in de knel komt, zij medische zorg en onderwijs gaan mijden en daarmee nog verder uit beeld raken?

Vraag 6

Sluit u uit dat, vanwege de verplichting tot meer objectgerichte controles door de politie, gepost zal worden bij plekken waarvan bekend is dat er, bijvoorbeeld in het kader van hulpverlening, advies en voedselverstrekking, veel ongedocumenteerden komen?

Vraag 7

Op welke wijze gaat de politie deze procentuele stijging realiseren, nu dit moet gebeuren met de bestaande formatie? Ten koste van welke andere taken zal dit moeten gaan?

1) http://nieuwsuur.nl/onderwerp/353146-zorgen-over-quotum-aanhouden-illegalen.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug