Schriftelijke vragen Joël Voordewind inz. gevolgen gerechtelijke uitspraken mbt Iraanse bekeerlingen

donderdag 15 maart 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Van der Staaij (SGP), Dibi (GroenLinks), Samsom (PvdA) en Gesthuizen (SP) aan  de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Onderwerp:   De gevolgen van verschillende gerechtelijke uitspraken voor lopende procedures van Iraanse bekeerlingen

Kamerstuk:   2012Z05178

Datum:            15 maart 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van de prejudiciële vragen die op 18 februari 2011 en 2 maart 2011 door het Bundesverwaltungsgericht van de Bondsrepubliek Duitsland zijn gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitleg van artikel 9 van de ‘richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming’ in relatie tot het hebben en invullen van een geloofsovertuiging? 1)

Vraag 2         

Bent u bekend met het feit dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State begin maart in ten minste één zaak die in hoger beroep aanhangig is, betreffende een tot het christendom bekeerde Iraniër, heeft besloten de behandeling van het hoger beroep aan te houden in afwachting van het antwoord op deze prejudiciële vragen?

Vraag 3         

Bent u voorts bekend met het feit dat het Europees Hof voor de Rechten van de mens op 9 maart jl. een interim measure heeft getroffen ten aanzien van een Iraanse asielzoeker die in Nederland is bekeerd tot het christelijk geloof en die, ingevolge de interim measure, niet mag worden uitgezet naar Iran, zolang zijn zaak dient voor het Europese Hof voor de Rechten van de mens? 2)

Vraag 4

Bent u met ons van mening dat, nu in het ambtsbericht met betrekking tot Iran wordt gesteld dat de mate van vervolging afhankelijk is van het aanhouden van een laag dan wel een hoog profiel en tevens wordt gesteld dat bij bezoek van huiskerken de dreiging van een inval door de politie die inzicht wil krijgen in de aard van de bijeenkomst, afluisteren van de telefoon, controle van e-mailberichtgeving en infiltratie door spionnen, altijd aanwezig is, deze prejudiciële vragen direct raken aan het vraagstuk rond de bescherming van Iraanse bekeerlingen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5         

Welke gevolgen verbindt de minister aan deze ontwikkelingen voor de behandeling van lopende asielzaken van Iraanse bekeerlingen?

Vraag 6         

Is de minister bereid de behandeling van asielverzoeken van Iraanse bekeerlingen en een eventueel daaropvolgende uitzetting op te schorten, totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord heeft gegeven op de prejudiciële vragen, waaronder de vraag of het kerngebied van de godsdienstvrijheid beperkt is tot de geloofsbelijdenis en geloofsbeleving thuis en in beperkte kring, of dat van daden van vervolging ook sprake kan zijn wanneer de uitoefening van het geloof in het openbaar in het land van herkomst een gevaar voor de fysieke integriteit, het leven of de vrijheid van verzoeker inhoudt en de verzoeker er daarom vanaf ziet? Zo nee, waarom niet?

1)        Zaak C-71/11, Publicatieblad van de Europese Unie, 30 april 2011. Zaak C-99/11, Publicatieblad van de Europese, 11 juni 2011.

2)        EHRM, application no. 11807/12

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug