Schriftelijke vragen Joël Voordewind: Bericht "Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast"

maandag 14 mei 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het lid Dijksma (PvdA) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het bericht ‘Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure’

Onderwerp:   Het bericht ‘Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure’

Kamerstuk:   2012Z09801

Datum:            14 mei 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure’ en het onderzoek ‘In the best interest of the child’? van orthopedagoge Zijlstra? 1)

Vraag 2

Op welke wijze wordt op dit moment voldaan aan de verplichting die direct voortvloeit uit artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, om bij een besluit in een asielprocedure het belang van het kind te wegen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het belang van het kind het best gediend is met een methodisch onderbouwde en transparante beoordeling van het ‘belang van het kind’ in individuele asielzaken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Acht u de door mevrouw Zijlstra ontwikkelde en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, BIC-Q genoemd, bruikbaar als standaard instrument om in asielprocedures het belang van het kind methodisch en transparant te toetsen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid de door mevrouw Zijlstra ontwikkelde methode over te nemen voor het gebruik in asielzaken, zoals de Raad voor de Kinderbescherming dit heeft gedaan voor het gebruik in civiele en strafrechtelijke zaken? Zo nee, waarom niet?

1) http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2012/nieuwsberichten/065_Zijlstra

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug