Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg NAVO Top

woensdag 16 mei 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algmeen overleg met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   VAO NAVO Top (AO d.d. 15/05)

Kamerstuk:   28 676

Datum:            16 mei 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik kon helaas gisteravond niet bij het debat zijn vanwege het met spoed ingelaste debat over de asielzoekers in Ter Apel, maar we hebben het uiteraard gevolgd. Omdat ik gisteravond niets kon zeggen, heb ik een motie met daarin de prioriteiten van mijn fractie als het gaat om de verdere betrokkenheid van Nederland bij Afghanistan.

De heer Timmermans (PvdA):

Gaan we het nu zo doen in deze Kamer dat als we niet bij een AO kunnen zijn, we onze mening dan maar in een motie aan de Kamer voorleggen? Als we zo gaan werken, houdt het wel een beetje op. Daar zijn moties toch niet voor bedoeld? Moties zijn bedoeld om de Kamer een uitspraak te ontlokken. Als de heer Voordewind de Kamer een uitspraak wil ontlokken, heeft hij daar het volste recht toe, maar zijn motivering spreekt mij bepaald niet aan.

De heer Ten Broeke (VVD):

Ik wil het betoog van de heer Timmermans van harte ondersteunen. Wij hebben al een motielawine in dit huis. Als je niet bij een debat bent geweest en toch het gevoel hebt dat de regering tot iets moet worden opgeroepen, dan wordt daarmee het debat gedegradeerd dat collega's gisteren wel hebben gevoerd. Ik wil collega Voordewind oproepen om af te zien van het indienen van zijn motie en de volgende keer te kijken of hij iemand anders kan sturen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik heb de motie niet eens voorgelezen. Ik vind het bijzonder dat de collega's daar al bezwaar tegen maken. Ik wijs de collega's op het Reglement van Orde van de Kamer. Dat geeft individuele Kamerleden het recht om een motie in te dienen ook al hebben zij niet meegedaan aan een commissievergadering. Het is wat ongewoon.

De voorzitter:

Formeel is het zo. Elk Kamerlid heeft het recht om een motie in te dienen volgens het Reglement van Orde. Maar omdat u niet bij het debat bent geweest, ga ik ervan uit dat u geen nieuwe discussiepunten meer aandraagt, maar dat u echt alleen de motie voorleest, mijnheer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik wilde haar net gaan voorlezen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de huidige geïntegreerde politietrainingsmissie specifiek aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid, maar dat de regering ook aangeeft dat geen van de prille verbeteringen onomkeerbaar zijn;

constaterende dat minderheden zoals vrouwen, homo's en christenen nog altijd gediscrimineerd en actief vervolgd worden;

constaterende dat er tijdens de aankomende NAVO-top belangrijke stappen worden gezet over de invulling van de betrokkenheid van de internationale gemeenschap na 2014;

verzoekt de regering, onverkort vast te houden aan het belang van een langetermijnvisie op het verbeteren van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in Afghanistan en hiervoor tijdens de NAVO-top een zo groot mogelijk draagvlak te vinden zodat ook na 2014 de aandacht hiervoor niet verslapt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 155 (28676).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug