Schriftelijke vragen Joël Voordewind over Vrijheidsbeperking

dinsdag 16 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Van Dam (PvdA), Van Ojik (GroenLinks), Schouw (D66), Gesthuizen (SP) en Thieme (PvdD) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Onderwerp:   Vrijheidsbeperking

Kamerstuk:   2012Z17528

Datum:            16 oktober 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het nieuwsbericht van 10 oktober 2012 op de website van Defence for Children: «Rechter voorkomt nodeloze verhuizing. Vrijheidsbeperking asielzoekersgezin mag alleen in uitzonderlijke gevallen» 1) over de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 10 oktober 2012? 2)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de uitspraak van de rechter dat, net zoals bij vrijheidsberoving, ook bij vrijheidsbeperking een individuele belangenafweging nodig is om vast te stellen of er niet met een lichter middel kan worden volstaan? Deelt u de mening dat deze uitspraak het pleidooi onderschrijft om uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen, en in het bijzonder wanneer er geen onderbouwd risico op onttrekking is, vaker en langer de gelegenheid te geven om vanuit een vertrouwde omgeving te werken aan terugkeer naar, indien dat is aangewezen, het land van herkomst?

Vraag 3

Bent u bereid om met onmiddellijke ingang in ieder geval de verhuizing naar gezinslocaties van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn met onmiddellijke ingang te stoppen omdat het doel van het werken aan uitzetting nu niet aan de orde is? 3)

Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van de bevestiging van de Hoge Raad van 21 september 2012 van de eerder gedane uitspraak door het Gerechtshof Den Haag over het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekergezinnen met minderjarige kinderen? 4) Deelt u de mening dat het uitvoeren van een rechterlijke uitspraak die de staat dwingt tot het nemen van verantwoordelijkheid voor dakloze minderjarigen zich niet goed verhoudt tot uw brief aan de Tweede kamer van 18 januari 2011, waarin u aangeeft dat u naar aanleiding van de uitspraak voortaan opvang aan in dit kader opgevangen gezinnen zult verlenen aan de hand van een vrijheidsbeperkende maatregel? 5)

1) http://www.defenceforchildren.nl/p/21/2518/mo89-mc21

2) Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem. Procedurenummers: 12/31077, 12/31499, 12/31075 en 12/31076

3) Kamerstukken II, 2012–2013, 33 410, nr. 7

4) Kamerstukken II, 2010–2011, 29 344, nr. 79

5) HR 21 september 2012, LJN: BW5328

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug