Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg

woensdag 31 oktober 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan het voortgezet schriftelijk overleg Budgettaire korting in de jeugdzorg

Onderwerp:   VSO Budgettaire korting in de jeugdzorg

Kamerstuk:   31 839

Datum:            31 oktober 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Vandaag bespreken we de budgettaire korting die voortvloeit uit het begrotingsakkoord. In dat akkoord is afgesproken dat de loonindicatie in collectieve sectoren op de nullijn wordt gezet. De zorgsectoren, die worden gefinancierd door middel van premies, zien hiervan uitgezonderd. Hiervoor zijn ook extra middelen gereserveerd.

De jeugdzorg is automatisch gekoppeld aan de zorgsector, maar hiervoor zijn geen extra middelen gereserveerd. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat zij een korting door zal voeren van 2,75% op de doeluitkering om dit probleem op te lossen. De ChristenUnie is volledig voor het op orde brengen van de begroting, maar het is de vraag of wij hiermee niet een probleem creëren dat groter is dan het probleem dat wij oplossen. In de provinciale jeugdzorg zijn in de afgelopen periode landelijk al 15% meer jongeren geholpen met dezelfde middelen. Dat heeft de staatssecretaris eerder zelf erkend. Deze korting voert de druk bij de provincies nog een keer op. Provincies zeggen dat zij door de voorgenomen bezuinigingen hun verplichtingen op het gebied van de jeugdzorg niet meer kunnen nakomen. Dit signaal neemt de ChristenUnie dan ook zeer serieus. Kinderen moeten de zorg kunnen krijgen waar ze recht op hebben. De consequenties van de korting zijn groot. Er dreigen ontslagen te vallen. De provincies hebben op dit moment van de staatssecretaris nog geen inhoudelijke onderbouwing ontvangen waaruit blijkt waarom een efficiencyslag op de jeugdzorg mogelijk kan zijn en waar die grote efficiency dan gevonden zou moeten worden.

Ik krijg op dit punt graag een reactie van de staatssecretaris.

Tot voor de zomer waren er geen alternatieven gevonden voor de korting. De schriftelijke vragen die collega's eerder hebben gesteld, zijn nog steeds relevant. Ik verzoek de staatssecretaris dan ook, voor de behandeling van de begroting aan de Kamer een voorstel voor te leggen waarin de mogelijkheden voor alternatieven verder zijn onderzocht. Tot die tijd zal mijn fractie de motie van mevrouw Kooiman ondersteunen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug