Schriftelijke vragen Joël Voordewind over "vechtscheidingen"

vrijdag 07 juni 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de staatssecretaris en minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   ‘Vechtscheidingen’

Kamerstuk:   2013Z11579

Datum:            7 juni 2013

Vraag 1

Kent u de berichten ‘kind de dupe van vileine ouders’ ‘Dringend advies: blijf langer proberen’ en ‘Iets meer begrip, iets meer rust’? 1)

Vraag 2

Maakt de minister zich met mij, ook zorgen over het toenemend aantal ‘vechtscheidingen’?

Vraag 3

In het artikel in de Volkskrant wordt gesproken over Europese en Amerikaanse studies waaruit blijkt dat naarmate ouders vaker scheiden het aantal problematische scheidingen en de negatieve gevolgen voor kinderen niet afnemen, welke studies zijn dit?

Vraag 4

Wat is er gebeurd met de aanbevelingen in het rapport ‘relatie-ondersteunend aanbod voor Centra voor Jeugd en Gezin’, naast het opstellen van de handreiking voor gemeenten 2)?

Vraag 5

Vindt u dat Bureau Jeugdzorg het aantal ‘vechtscheidingen’ die bij hen bekend zijn moet registreren en dat het CBS moet onderzoeken wat het landelijk aantal ‘vechtscheidingen’ zijn zodat we meer zicht krijgen op de omvang van het probleem? Zo ja, per wanneer kan dit ingaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is de minster bereid nader onderzoek te financieren naar de effectiviteit van ‘vechtscheidingsinterventies’ en naar de benodigde competenties die nodig zijn om deze interventies uit te voeren? Zo ja, wanneer kunt u dit onderzoek uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Is de beroepsgroep systeemtherapeuten, die gespecialiseerd zijn in het interveniëren bij vechtscheidingen, ook werkzaam bij de bureau’s jeugdzorg?

Vraag 8

Welke gegevens zijn er bekend over de wijze waarop een ouderschapsplan wordt op opgesteld en uitgevoerd?

Vraag 9

Realiseert de minister zich dat ‘vechtscheidende’ ouders hulp mislopen, met alle gevolgen voor de kinderen, omdat de behandeling van vechtscheiding zonder psychiatrische diagnose niet meer wordt vergoedt?

Vraag 10

Bent u bereid terug te komen op eerdere antwoorden op schriftelijke vragen gesteld over de omvang van de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding 3), waarin u aangeeft dat een onderzoek naar de omvang van de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding in Nederland geen toegevoegde zou hebben? Zo ja, wilt u dan aanvullend onderzoek verrichten naar de sociaal-economische gevolgen van echtscheiding? Zo nee, waarom niet?

1) Bron: Volkskrant 22 mei 2013 en Trouw 23 mei 2013

2) I. Anthonijsz e.a. Relatieondersteunend aanbod Centra voor Jeugd en Gezin, 2010,  http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=119826 pag 105-110

3) Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voordewind (beiden ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het rapport ‘belofte maakt schuld? Scheiden ook’ (ingezonden 9 februari 2012) en vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport «sociaal economische gevolgen van echtscheiding» (ingezonden 8 februari 2013)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug