Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 27 juni 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de commissie  voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/6)

Kamerstuk:    19 637

Datum:            27 juni 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben met de staatssecretaris een uitgebreid debat gevoerd, waarin we hebben gehoord dat de vreemdelingendetentie wordt herzien. We krijgen een plan van de staatssecretaris waarin staat hoe deze er precies gaat uitzien.

Een ander aspect dat in het debat aan de orde kwam, was het verblijf langdurige kinderen, het zogenaamde kinderpardon. We krijgen reacties van ouders en kinderen dat zij inmiddels een afwijzing hebben gekregen, omdat zij niet in het zicht van de rijksoverheid zijn gebleven. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regeling langdurig verblijf kinderen vereist dat vreemdelingen zich niet langer dan drie maanden hebben onttrokken aan het toezicht van de rijksoverheid;

tevens overwegende dat de staatssecretaris heeft toegezegd, de regeling ruimhartig uit te voeren;

constaterende dat de eerste aanvragen inmiddels zijn afgewezen omdat de vreemdelingen niet in beeld waren bij de rijksoverheid maar wel bij gemeenten, scholen en/of andere overheidsdiensten;

verzoekt de regering, dergelijke aanvragen alsnog te honoreren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Schouw. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1681 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voor de tweede motie heeft de minister al een hint gegeven, maar ik wilde het onderwerp toch in een motie formuleren.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het visiteren van niet-strafrechtelijke vreemdelingen vooral door vrouwen als zeer ingrijpend wordt beschouwd;

constaterende dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat er voldoende alternatieven zijn voor visitaties;

verzoekt de regering, dergelijke alternatieven te onderzoeken, de resultaten hiervan op te nemen in de toekomstvisie op de vreemdelingendetentie en de Kamer te informeren over de vraag hoe deze alternatieven zo snel mogelijk geïmplementeerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Schouw. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1682 (19637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug