Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

donderdag 20 juni 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan een algemeen overleg met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Raad Buitenlandse Zaken

Kamerstuk:    21 501 - 02

Datum:            20 juni 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Het is goed dat de minister na zo'n intensieve reis terug is. Ik dank de minister voor zijn briefje van vanmorgen ten behoeve van duidelijkheid over eventuele sancties jegens Israël. Ik heb begrepen dat, als die sancties er al zouden komen vanuit de EU, Nederland daar niet in mee zou gaan. Met dat antwoord ben ik blij. Kan de minister wel zeggen of er binnen de EU überhaupt sprake is van nadenken over sancties? En wanneer zouden die dan aan de orde komen?

De media hebben de minister misschien verkeerd geciteerd, maar ik heb gelezen dat de minister zou hebben gezegd dat het doorgaan van de bouw in het E3-gebied negatieve gevolgen zou hebben voor de Nederlandse relatie met Israël. Misschien kan de minister dit ophelderen en aangeven dat dit niet zijn uitspraken zijn geweest. Dan zouden wij weer gerustgesteld zijn.

De minister heeft ook gezegd dat de EU een ondersteunende rol zou kunnen spelen bij het vredesproces dat de Amerikanen weer in gang willen zetten. Welke rol ziet hij daarbij voor Nederland en voor de EU? Misschien kan hij ook iets zeggen over de vredesinitiatieven onder leiding van onze speciale afgezant "Han Holbrooke" in de afgelopen maanden, want daar horen we van de heer Ten Broeke heel weinig over. Misschien heeft dit een bijdrage geleverd, maar daar horen we niets over. Het is apart dat Nederland betrokken is bij geheime missies. Misschien kunnen we daarover iets meer duidelijkheid krijgen. Over Turkije komen wij nog te spreken. Ik kom nu bij Egypte en het zwarte gat. Ik dank de minister voor de uiteenzetting. Ik moet zeggen dat de inzet van het kabinet nog te wensen overlaat. Ook de sterke conclusies van de Europese Rekenkamer worden niet gevolgd door heel sterke aanbevelingen. Ik hoor dat er een nieuw actieplan moet komen en dat opnieuw bezien moet worden hoe de begrotingssteun aan Egypte geleverd moet worden. Kan de minister hier klip-en-klaar zeggen dat het overmaken van bedragen zoals de SPRINGgelden, die nog niet zijn overgemaakt, nu echt beëindigd en bevroren wordt totdat we helderheid hebben over waar dat geld precies naartoe is gegaan? Kan de minister ook aansturen op een onderzoek door de Europese anti-fraudedienst OLAF om de rollen van de Europese Commissie en de EDEO te onderzoeken? De conclusies van de Rekenkamer over de nalatigheid van de Europese diensten zijn immers keihard.

Ik heb ook een vraag over de mensenrechtensituatie in Egypte. Alleen al deze maand is een christelijke leraar beboet, is een atheïstische schrijver veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, is een christelijke advocaat veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de islam en is een islamitische prediker veroordeeld tot elf jaar voor het verbranden van een bijbel. Dat zijn allemaal veroordelingen die gebaseerd zijn op de blasfemiewet in Egypte, die net zo hard lijkt terug te slaan op islamieten als op christenen. Kan de minister dat bevestigen? Wat doet Nederland en wat doet de EU ten aanzien van de kritiek op die blasfemiewetgeving, die zoals bekend ook vreselijke gevolgen heeft in Pakistan?

Ik deel de zorgen van de collega's ten aanzien van de bewijzen van de Amerikanen over de inzet van chemische wapens. Hebben de Amerikanen die bewijzen gedeeld met de EUpartners? Is daarover openheid van zaken gegeven, mede in het licht van de vorige harde bewijzen van de CIA in het kader van de Irak-oorlog, Bush et cetera? De argwaan moet groot zijn als dit zo stellig wordt gezegd en als dit door VN-waarnemers en -monitoren niet met dezelfde stelligheid kan worden bevestigd. Daarover krijg ik van de minister graag meer duidelijkheid.

Ik heb begrepen dat Nederland weer 3 miljoen euro vrijmaakt voor hulp aan de vluchtelingen. Er gaat 2 miljoen naar de UNHCR. We hebben vanochtend de berichten van Femke Halsema in de krant gelezen. Het is noodzakelijk om vooral de niet geregistreerde vluchtelingen, bijvoorbeeld in Libanon, te ondersteunen. Ik heb begrepen dat er 0,5 miljoen naar ngo's gaat, maar dan mis ik nog 0,5 miljoen. Het zou mooi zijn als we een verdeling kunnen hanteren van 2 miljoen voor de UNHCR en 1 miljoen voor particuliere organisaties, juist ten behoeve de mensen die niet in beeld zijn en die in garageboxen zitten. Ik begrijp dat de minister daarover overleg moet voeren met zijn collega-minister Ploumen, maar ik krijg hierop graag zijn reactie, mede omdat mijn collega Carola Schouten op dit moment in die vluchtelingenkampen is.

De NAVO heeft een conceptmissie samengesteld voor een missie in Afghanistan na 2014. Is Nederland al gepeild voor het eventueel leveren van een bijdrage aan die missie? De Amerikanen zijn directe onderhandelingen begonnen met de taliban. Daar heeft president Karzai vervolgens heel negatief op gereageerd. Hoe ziet de minister de onderhandelingen tussen de taliban en de Amerikanen op dit moment?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug