Inbreng Joël Voordewind tbv Regels gemeentelijke verantwoordelijkheid hulp en zorg aan jeugdigen

vrijdag 04 oktober 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Jeugdwet

Onderwerp:   Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij  opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Kamerstuk:    33 684

Datum:            4 oktober 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met kennisgenomen van nota van wijziging van de Jeugdwet. Deze leden maken van de gelegenheid gebruik voor het stellen van extra vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af hoe de nota van wijziging zich met betrekking tot het pgb zich verhoudt met de wijze waarop het pgb in de vernieuwde Wet maatschappelijke opvang wordt vormgegeven? Hebben cliënten  en gemeenten volgens beide wetten dezelfde uitgangspositie?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom met het wijzigen van artikel 8 niet is meegenomen dat het door gemeenten geboden pgb-tarief ook toereikend moet zijn voor het inkopen van kwalitatief goede zorg? Deze leden zijn van mening dat dit een vereiste is wil het pgb daadwerkelijk de keuzevrijheid van jongeren en hun ouders binnen de wet verbeteren. Is de regering het hiermee eens?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre met de wijziging van artikel 8.1.1. ook het cliëntenperspectief wordt meegenomen? Wordt, om te kunnen bepalen wat kwalitatief goede zorg is, dus ook het oordeel van de cliënt meegenomen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug