Inbreng Joël Voordewind tbv Wijz. Wet voortgezet onderwijs (BES) ivm prog. onderdeel maatsch. stage

vrijdag 18 oktober 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (BES)

Onderwerp:   Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

Kamerstuk:    33 740

Datum:            18 oktober 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel inzake maatschappelijke stage, vakbenaming Latijn en Grieks en ANW in VWO. De maatschappelijke stage is waardevol om leerlingen de kans te geven een bijdrage aan de samenleving te leveren en kennis te maken met verschillende beroepsgebieden. Veel jongeren hebben ontdekt dat zij via vrijwilligerswerk iets kunnen betekenen voor anderen. Bovendien hebben vrijwel alle scholen de maatschappelijke stage inmiddels succesvol ingevoerd.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn het oneens met het voorstel om de maatschappelijke stage na enkele jaren weer af te schaffen. De kennismaking met vrijwilligerswerk leidt bij een deel van de leerlingen tot blijvende betrokkenheid bij vrijwilligerswerk. Ook scholen hebben kennisgenomen van de wens van de regering om tot een ‘participatiesamenleving’ te komen. Hoe is deze wens te rijmen met het stoppen van de bekostiging van de maatschappelijke stage?

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat scholen in het voortgezet onderwijs binnen enkele jaren een goede infrastructuur hebben opgebouwd voor de maatschappelijke stage, bovendien zien veel scholen de maatschappelijke stage als waardevol onderdeel van het curriculum. Getuigt het niet van een onbetrouwbare overheid, nu binnen enkele jaren na de invoering de maatschappelijke stage weer wordt teruggedraaid?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op een enquête van de Besturenraad onder christelijke vo-scholen, waarbij de voorlopige resultaten laten zien dat 33% van de christelijke vo-scholen de maatschappelijke stage niet meer zal organiseren wanneer deze niet meer bekostigd wordt en 60% zal proberen de stage te blijven aanbieden in afgeslankte vorm. Bovendien blijkt dat voortzetting van de maatschappelijke stage ten koste kan gaan van andere onderdelen van het curriculum. Is het realistisch om van scholen te vragen om nog de maatschappelijke stage aan te bieden als de bekostiging wegvalt, maar ook de ruimte in het curriculum beperkt is?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom bij een facultatieve maatschappelijke stage maximaal 30 uur mag worden meegeteld als onderwijstijd, terwijl een stage van tenminste 30 uur is vereist om de stage op te cijferlijst te laten komen. Waarom is niet gekozen voor het stellen van een bandbreedte bij het meetellen van stage-uren als onderwijstijd, bijvoorbeeld aansluitend bij het maximum aantal uren dat in het oorspronkelijke wetsvoorstel in 2009 werd gehanteerd (48 uur voor vmbo en pro, 60 uur voor havo en 72 uur voor vwo)?

Algemene natuurwetenschappen

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het voorstel om ANW als verplicht vak op het vwo af te schaffen te rijmen is met de ambities in de Topsectoren en het recent gesloten Techniekpact. Leerlingen met een maatschappijprofiel zullen volgens dit wetsvoorstel geen bètavakken meer volgen, terwijl de rol van wetenschap en techniek belangrijk is. Is het niet juist waardevol om leerlingen kennis te laten maken met techniek en wetenschap? Ligt het niet voor de hand om ook leerlingen zonder directe affiniteit met techniek toch techniekonderwijs te blijven aanbieden, omdat ook maatschappelijke toepassingen van wetenschap en ethiek onderdeel zijn van het vak?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug