Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid

dinsdag 15 oktober 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie   

Onderwerp:   VAO Rapporten en adviezen vreemdelingenbeleid (AO d.d. 03/10)

Kamerstuk:    19 637

Datum:            15 oktober 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Het is een opgave, maar ik ga het proberen. Ik ga vijf moties indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beleid vooralsnog niet wordt aangepast voor gezinnen in grensdetentie en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen;

verzoekt de regering, haar beleid zodanig aan te passen zodat kinderen niet langer worden opgesloten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1726 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dit gaat allemaal van mijn tijd af.

De voorzitter:
Ik heb de tijd hiervoor op pauze gezet, mijnheer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
O, heel goed.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering nog altijd kwantitatieve richtlijnen hanteert voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen, ondanks het feit dat de politie niet aan dit quotum kan voldoen;

verzoekt de regering, de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1727 (19637).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tijdelijke Regeling langdurig verblijvende kinderen onder meer vereist dat de aanvrager zich niet heeft onttrokken aan het rijkstoezicht;

verzoekt de regering, aanvragers niet tegen te werpen dat zij zich onttrokken hebben aan het toezicht van de rijksoverheid terwijl betrokkenen wel in beeld waren van andere overheidsinstanties waaronder scholen en gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Gesthuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1728 (19637).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tijdelijke Regeling langdurig verblijvende kinderen onder meer vereist dat de aanvrager niet ouder is dan 21 jaar;

verzoekt de regering, aanvragers niet tegen te werpen dat zij ouder zijn dan 21 jaar wanneer zij ruimschoots voldoen aan het vereiste van ten minste vijf jaar verblijf in Nederland voor het 18de levensjaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Gesthuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1729 (19637).

Mijnheer Voordewind, u hebt nog 41 seconden.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Ik ga het redden, als u stopt met praten.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake het buitenschuldbeleid adviseert de wettelijke beslistermijn met zes maanden te verlengen wanneer het, zonder verwijtbaarheid van de vreemdeling, de betrokken diensten en autoriteiten niet is gelukt de benodigde documenten te vergaren om over de buitenschuldaanvraag te beslissen;

verzoekt de regering, alsnog de bovengenoemde aanbevelingen over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1730 (19637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 


« Terug