Inbreng Joël Voordewind tbv Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

woensdag 02 oktober 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

Onderwerp:   Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs

Kamerstuk:    31 497

Datum:            2 oktober 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de brief over Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs. Zij zijn van mening dat het praktijkonderwijs door de voorgestelde wijzigingen flink onder druk komt te staan.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er sprake kan zijn van onnodige of onterechte plaatsing van leerlingen in het praktijkonderwijs, aangezien juist landelijke indicatiecriteria gelden. Zijn deze criteria niet juist bedoeld om onterechte plaatsing te voorkomen en leerlingen een passende plek te bieden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat expertise over begeleiding van leerlingen en arbeidstoeleiding op dit moment goed geborgd zijn. Acht de staatssecretaris het niet juist risicovol en onnodig ingewikkeld om veranderingen aan te brengen? Op welke manier worden bijvoorbeeld de arrangementen arbeidstoeleiding opnieuw geborgd bij de samenwerkingsverbanden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of opsplitsing van het budget aansluit bij de werkwijze van het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs heeft immers meerdere taken, zoals onderwijs, arbeidstoeleiding, het traject richting eventueel vervolgonderwijs en nazorg. Sluit het onderscheid in basis- en ondersteuningsbekostiging en de omvang van dit budget aan bij de werkwijze van het praktijkonderwijs? Blijft het praktijkonderwijs vrij in het invullen van de eigen verantwoordelijkheid voor de verschillende taken, ongeacht de landelijke vaststelling van basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging? Zo ja, waarom wordt een deel van het budget belegd bij het samenwerkingsverband? Waarom wordt gesproken over arrangementen in plaats van de opleiding praktijkonderwijs?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug