Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Verzamel algemeen overleg Energie (AO d.d. 24/04)

woensdag 15 mei 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Verzamel algemeen overleg Energie (AO d.d. 24/04)

Kamerstuk:    31 239

Datum:            15 mei 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien drie moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongeveer vijftig gemeenten en twee provincies zich "schaliegasvrij" hebben verklaard;

overwegende dat niet is aangetoond dat schaliegas nodig is in de periode van energietransitie en dat schaliegas daarmee ook geen rijksbelang dient;

verzoekt de regering, de bezwaren van gemeenten en provincies tegen schaliegaswinning serieus te nemen en in die gebieden niet over te gaan tot boringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 157 (31239).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat,

drinkwatervoorziening in de Drinkwaterwet is aangemerkt als dwingende reden van groot openbaar belang,

bij het fracken van de ondergrond chemicaliën in de bodem worden gebracht die een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de grondwaterkwaliteit,

de risico's van deze stoffen beoordeeld dienen te worden binnen REACH en dat de beoordeling van deze stoffen grotendeels nog plaats moet vinden,

verzoekt de regering, stoffen waarvoor de beoordeling binnen REACH nog niet is afgerond, te verbieden voor het fracken van de diepe ondergrond,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 158 (31239).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer op 13 december 2012 de motie-Van der Werf/Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000-XIII, nr. 69) met algemene stemmen heeft aangenomen;

overwegende dat aan deze motie tot op heden geen uitvoering is gegeven;

overwegende dat in de tussentijd de VNG wel met middelen van gemeenten en provincies een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar lokale energie-initiatieven heeft kunnen uitvoeren;

overwegende dat in het kader van het SER-Energieakkoord momenteel eveneens wordt gesproken over het onderwerp "zelflevering van duurzame energie";

verzoekt de regering om haar eigen onderzoeksbevindingen, zoals bedoeld in voornoemde motie, met de Tweede Kamer te delen;

verzoekt de regering tevens, dit te doen voor 1 juni 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Agnes Mulder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 159 (31239).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug