Inbreng Carla Dik ten behoeve van Voortgangsbrief Opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

donderdag 30 mei 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van Voortgangsbrief Opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Onderwerp:   Voortgangsbrief Opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO)

Kamerstuk:    32 615

Datum:            30 mei 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het verslag van het schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief over de opheffing van de PBO. Deze leden hebben naar aanleiding hiervan nog aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn niet overtuigd van de noodzaak om onomkeerbare stappen te nemen alvorens het wetsvoorstel wordt behandeld. Deze leden vragen het kabinet daarom geen onomkeerbare stappen te nemen vooruitlopend op de behandeling van het wetsvoorstel, dat zelfs nog geschreven moet worden.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat nog veel onduidelijkheid bestaat over de vormgeving en taken van de producenten- en brancheorganisaties in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), aangezien de onderhandelingen over het GLB nog niet zijn afgerond. Deze leden zijn van mening dat het niet verstandig is onomkeerbare stappen te nemen voordat duidelijk is welke wettelijke mogelijkheden deze producenten- en brancheorganisaties straks krijgen. Voorkomen moet worden dat er lacunes ontstaan die niet door deze producenten- en brancheorganisaties kunnen worden opgevuld. Genoemde leden vragen het kabinet aan te geven hoe zij dit wil borgen.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben zorgen over de bijdrage die sectoren straks (via de producenten- en brancheorganisaties) kunnen leveren aan de publiek-private samenwerking in het kader van het topsectorenbeleid, en aan de hierbij samenhangende projecten op het terrein van duurzaamheid en innovatie. Genoemde leden vragen het kabinet zich ervoor in te zetten dat goedlopende projecten, zoals Duurzame Zuivelketen, niet in de knel komen.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het kabinet voornemens taken weg te halen bij de schappen terwijl de bevoegdheid om een heffing op te leggen blijft bestaan. Wat betekent dit dan voor de heffing, zo vragen deze leden. Wordt deze afgebouwd, naarmate meer taken naar het ministerie worden overgeheveld?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er een categorie taken is waarvoor nog geen wettelijke basis aanwezig is en waarvoor deze nog gecreëerd moet worden. Om welke taken gaat het dan, zo vragen deze leden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug