Schriftelijke vragen Carla Dik over Veiligheid van stationsgebieden bij vervoer gevaarlijke stoffen

woensdag 22 mei 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Veiligheid van stationsgebieden bij vervoer gevaarlijke stoffen

Kamerstuk:    2013Z09937

Datum:            22 mei 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «Riolering in stationsgebied aanpassen kan ramp voorkomen»? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening van het hoofd Adviesgroep Stedelijk water en Riolering van Arcadis dat er wettelijke eisen moeten komen voor de riolering bij spoorlocaties, bijvoorbeeld over het verplicht scheiden van hemelwater en afvalwater op deze locaties bij aanleg of vervanging van riolering?

Vraag 3

Bent u bereid in samenwerking met de gemeenten het riool op de meest risicovolle spoorlocaties in kaart te brengen en te bezien of risico’s op deze locaties kunnen worden geïsoleerd door het aanbrengen van afsluitkleppen en door het realiseren van bergbezinkbassins?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het leden Van Gerven en Bashir (beiden SP), ingezonden 16 mei 2013 (vraagnummer 2013Z09937)

1) www.spoorpro.nl/goederenvervoer/2013/05/15/riolering-in-stationsgebied-aanpassen-kan-ramp-voorkomen

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl


« Terug