Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Noordzee en Wadden (AO d.d. 24/04)

dinsdag 21 mei 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een plenair debat met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Noordzee en Wadden (AO d.d. 24/04)

Kamerstuk:    30 195

Datum:            21 mei 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil twee punten aan de orde stellen. Het is goed dat het kabinet gaat bekijken hoe de informatie over cumulatieve natuur- en milieueffecten van activiteiten in het Waddengebied beter kan worden ontsloten. Ik wil dit punt graag met een motie onderstrepen omdat mijn fractie het belangrijk vindt dat er daadwerkelijk een centraal en openbaar overzicht komt, zodat enerzijds de initiatiefnemer zijn aanvraag beter kan onderbouwen en er anderzijds geen effecten over het hoofd worden gezien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door verschillende overheden honderden vergunningen zijn verleend voor activiteiten in het Waddengebied;

constaterende dat er geen centraal overzicht is van de cumulatieve effecten van vergunde activiteiten in het Waddengebied en bij elke aanvraag dit overzicht ad hoc moet worden gemaakt;

overwegende dat van initiatiefnemers wordt verwacht voorafgaand aan de vergunningaanvraag in de passende beoordeling systematisch alle relevante effecten op beschermde natuurwaarden, waaronder cumulatieve effecten van andere projecten of activiteiten, te beschrijven;

overwegende dat door het ontbreken van een centraal overzicht initiatiefnemers veel moeite moeten doen hun aanvraag te onderbouwen en er een groot risico is dat cumulatieve effecten over het hoofd worden gezien;

verzoekt de regering, in samenwerking met de betrokken overheden een centraal en openbaar register te maken van de natuur- en milieueffecten van de verschillende activiteiten in het Waddengebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 38 (30195).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn tweede punt betreft de zoutwinning onder de Waddenzee. Na het AO heb ik nog steeds zorgen over de effecten van de zoutwinning in relatie tot de zandhonger in de Waddenzee. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de zandhonger in de Waddenzee toeneemt;

overwegende dat zoutwinning onder de Waddenzee mogelijk Ieidt tot extra zandhonger, terwijl onduidelijk is of de effecten van de zandhonger op de buitendelta's gecompenseerd kunnen worden;

verzoekt de regering, geen vergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee, zolang onduidelijk is of de effecten van de zandhonger op de buitendelta's en de kusten van Noord-Holland en de Waddeneilanden als gevolg van de zoutwinning in voldoende mate gemitigeerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (30195).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug