Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 30/4)

donderdag 30 april 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 30/4)

Kamerstuk:    34 104

Datum:           30 april 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien de volgende twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dagbesteding essentieel is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;

overwegende dat de Kamer eerder in moties heeft vastgelegd dat dagactiviteiten voor mensen met dementie passend en toegankelijk moeten zijn, op basis van de handreiking die door het veld is opgesteld;

constaterende dat veel gemeenten fors bezuinigen op dagbesteding en niet toekomen aan vernieuwing van het zorgaanbod;

verzoekt de regering, ter voorbereiding op de vernieuwingsagenda een taskforce "dagbesteding bij dementie" in het leven te roepen, waarbij gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (34104).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de beschikbare rijksbudgetten voor beschermd wonen in meer dan twintig regio's bij lange na niet afdoende aansluiten bij het te contracteren aanbod in natura, alsmede de beschikbaar te stellen pgb-budgetten om de continuïteit van zorg voor bestaande cliënten te kunnen continueren;

verzoekt de regering, het budget beschermd wonen zo vast te stellen dat alle centrumgemeenten aangegane verplichtingen na kunnen komen en zorgcontinuïteit voor alle psychiatrische patiënten gegarandeerd is;

verzoekt de regering tevens, de Kamer uiterlijk een week voor de meicirculaire over de uitkomst van het overleg met gemeenten, de eventuele bijstellingen van het macrobudget en de verdeling tussen centrumgemeenten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (34104).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > april