Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 15 juni 2015

woensdag 10 juni 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet schriftelijk overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VSO Milieuraad d.d. 15 juni 2015

Kamerstuk:    21 501 - 08

Datum:           10 juni 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik wil de staatssecretaris ook bedanken voor alle uitvoerige antwoorden op onze vragen in het schriftelijk overleg. Mijn fractie heeft één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het EU-doel voor tenminste 40% broeikasgasreductie in 2030 zal moeten worden doorvertaald in concrete maatregelen en dat de Europese Commissie voornemens is dit te doen door aanscherping van de ETS-plafonds na 2020 en door lidstaatspecifieke reductiedoelen voor de niet-ETS-sectoren;

constaterende dat de Europese Commissie hiertoe naar verwachting in de eerste helft van 2016 een voorstel zal presenteren;

overwegende dat dit najaar in Parijs een klimaatakkoord moet worden gesloten en dat de EU-inzet geloofwaardiger wordt als deze op dat moment al gekoppeld is aan een concreet reductieplan;

verzoekt de regering, er in de Milieuraad op aan te dringen dat de Europese Commissie voorafgaand aan de klimaattop met in ieder geval de hoofdlijnen van het concrete reductieplan komt ten aanzien van de ETS- en non-ETS-sectoren voor de periode tot 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 574 (21501-08).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juni