Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Milieuraad d.d. 15 juni 2015

woensdag 03 juni 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Milieuraad d.d. 15 juni 2015

Kamerstuk:    21 501 - 08

Datum:           3 juni 2015

Klimaatakkoord

Om alle landen aan boord te krijgen voor een internationaal bindend klimaatakkoord tijdens de Conference of the Parties (CoP) in Parijs, is het volgens de ChristenUnie van belang dat Nederland samen met de EU lidstaten een stevige inzet heeft. In oktober 2014 werd het Europese doel voor CO2-reductie in 2030 vastgesteld op minimaal 40% en die voor duurzame energie en energiebesparing beiden op 27%. De ChristenUnie vindt de doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing te weinig ambitieus. Maar nu we de doelen gesteld hebben, moeten we een geloofwaardige aanpak hebben om de doelen te halen.

Volgens de ChristenUnie zal de EU aan overtuigingskracht winnen als zij in Parijs haar bod van vergezeld kan laten gaan van een geloofwaardig programma om de doelen daadwerkelijk te halen.  Nederland heeft met het Energieakkoord een begin gemaakt met de omslag. Hoe Nederland vervolgens na 2023 verdergaat moet nog worden ingevuld.  Volgens de ChristenUnie moet de discussie worden gestart om ook na 2023 in een stevig tempo door te gaan met deze omslag.  De ChristenUnie verzoekt daarom de staatssecretaris in de Milieuraad zich sterk te maken  voor een programma van afspraken met de lidstaten om het reductiedoel daadwerkelijk te halen. Ook vraagt de ChristenUnie-fractie of de staatssecretaris bereid is voor het Nederlandse aandeel daarin een voorstel uit te werken voor de periode 2023-2030 en dit binnen een jaar naar de Kamer te sturen.

Klimaatfinanciering

Volgens de ChristenUnie is het voor de onderhandelingen van belang dat er snel meer duidelijkheid komt voor ontwikkelingslanden over klimaatfinanciering. De ChristenUnie vraagt de staatssecretaris daarom er tijdens de Milieuraad voor te pleiten dat de EU een duidelijke ‘roadmap’ maakt, die transparantie geeft over hoe de EU van plan is de publieke bijdrage jaarlijks te financieren en te verhogen.

Het is van belang dat de EU innovatieve bronnen van klimaatfinanciering onderzoekt, zodat zij zich kan inzetten voor voorspelbaarheid en additionaliteit van klimaatfinanciering.  Volgens de ChristenUnie zou Nederland hierin een voortrekkersrol kunnen spelen door vergroening van het belastingstelsel. Ook zou Nederland voorstel kunnen uitwerken om een deel van de opbrengsten van het emissiehandelsysteem in het Green Climate Fund (GCF) te storten. Is de staatssecretaris bereid deze mogelijkheden te onderzoeken voor de Rijksbegroting 2016 en hier bij andere lidstaten voor te pleiten?

De adaptatiekosten voor ontwikkelingslanden zullen fors stijgen tot 2050. Is de staatssecretaris bereid te pleiten voor een afzonderlijk doel voor publieke adaptatiefinancering in het klimaatverdrag van Parijs zodat de armste en meest kwetsbare landen de benodigde financiële ondersteuning krijgen om zich weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Is de staatssecretaris voorts bereid te pleiten dat er een bepaling wordt opgenomen in het klimaatverdrag, die stelt dat de financieringsdoelen voor mitigatie en adaptatie regelmatig worden bijgesteld en dat deze bepaling moet garanderen dat na 2020 verplichtingen blijven bestaan voor landen met grote verantwoordelijkheid voor uitstoot en capaciteit om te betalen en dat nieuwe ‘contributors’ de financieringstoezeggingen van ontwikkelde landen aanvullen, maar niet vervangen. Is het kabinet met de ChristenUnie van mening dat reguliere ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding niet de dupe mag zijn van meer publieke klimaatfinanciering?

De ChristenUnie is voorstander van het streven naar minimaal 50% private klimaatfinanciering. Op welke manier wil het kabinet private klimaatfinanciering vormgeven?

ETS

Het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) is in theorie een goed middel om grenzen te stellen aan de uitstoot van broeikasgassen, maar het emissieplafond van het ETS is niet streng genoeg. CO2-prijzen blijven te laag om duurzaam energiegebruik en groene innovatie aan te jagen. Dat vind de ChristenUnie zorgwekkend. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de CO2-prijs omhoog gaat. De ChristenUnie vraagt de staatssecretaris hier stevig op in te zetten. Zij vraagt welke maatregelen de staatssecretaris hiervoor gaat bepleiten.

De premier zei bij het debat over de EU-top op 15 oktober 2014 over de CO2-prijs: “Nu is de gemiddelde prijs zo'n €5 à €6, maar die moet echt naar €40.” Hoe wil het kabinet dit bereiken?

De EU beveelt aan om 50% van de opbrengsten van de emissiehandel van Lidstaten aan energie- en klimaattoepassingen te besteden. Onder andere Duitsland doet dat al. In Nederland vloeien de opbrengsten naar de algemene schatmiddelen, waarna de Overheid aan de Europese Commissie rapporteert “over de uitgaven die passen binnen de strekking van de genoemde doelen, als equivalent van de veilingopbrengsten”. De ChristenUnie wil meer duidelijkheid op dit punt. Voldoet Nederland aan de eis van 50%? Is de staatssecretaris bereid om een bedrag ter hoogte van alle veilingopbrengsten ten goede te laten komen aan energie-efficiëntie en duurzame energie, met een focus op innovatie en onderzoek.

Het valt genoemde leden op dat Nederland in de consultatie over ETS benadrukt dat een sterke focus noodzakelijk is voor CCS. De ChristenUnie deelt deze mening niet. Deze fractie ziet het geld liever geïnvesteerd in werkelijk duurzame energie en vraagt waarom de regering zo’n nadruk legt op CCS.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juni