Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Duurzaamheid (AO d.d. 05/02)

dinsdag 16 juni 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02)

Kamerstuk:    30 196

Datum:           16 juni 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb een paar moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat duurzaam inkoopbeleid in de praktijk nog onvoldoende leidt tot daadwerkelijk duurzame uitkomsten;

overwegende dat de staatsecretaris heeft toegezegd dat er op korte termijn een plan van aanpak komt, in samenwerking met het bedrijfsleven;

overwegende dat intensieve kennisuitwisseling tussen inkopers en duurzame bedrijven belangrijk is om duurzame uitkomsten te realiseren;

verzoekt de regering om in het plan van aanpak duurzaam inkopen, duurzame bedrijvenkoepels nauw te betrekken bij het ontwikkelen van marktontmoetingen, opleidingstrajecten voor inkopers en ambitieuzere inkoopcriteria,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 322 (30196).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de laatste monitor duurzaam inkopen het jaar 2010 betrof met betrekking tot centrale, decentrale en semioverheden;

verzoekt de regering, een benchmark duurzaam inkopen te ontwikkelen, te beginnen vanaf het jaar 2014, zodat gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen zich aan elkaar kunnen optrekken, hiervoor voldoende budget te reserveren en als voorbeeld de Transparantiebenchmark voor 500 bedrijven te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 323 (30196).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
De Kamer wacht al maanden op het Ecorys-onderzoek naar de eventuele obstakels om de brandstoffenmix volledig transparant te maken. Het rapport is volgens mij al maanden klaar en de kabinetsreactie had er al kunnen zijn. De ChristenUnie wil nu graag dat het rapport de komende weken naar de Kamer komt. Ik dien de volgende motie in zodat wij er voor het zomerreces over kunnen stemmen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat over grondstoffen en herkomst van biobrandstoffen al op bedrijfsniveau wordt gerapporteerd, maar dat dit nog niet gebeurt voor de overige brandstoffen;

constaterende dat de consument alleen een echte keuze kan maken tussen verschillende brandstoffen als er volledige transparantie van de brandstoffenmix op bedrijfsniveau is zoals ook is verwoord in de motie van het lid Jan Vos van de PvdA (33834, nr. 17);

verzoekt de regering, volledige transparantie van de brandstoffenmix op bedrijfsniveau uiterlijk 1 januari 2016 te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 324 (30196).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > juni