Bijdrage Joël Voordewind VAO Gesloten jeugdzorg/Jeugdzorgplus.

woensdag 18 mei 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Dank aan de staatssecretaris voor het debat dat we met haar hebben gevoerd. Ik betreur de afweging die de staatssecretaris in dat debat heeft gemaakt. Zij zei dat de bezettingsgraad terug moet, dat er overcapaciteit is en dat zij "dus" de tijdelijke plaatsen sluit en de reguliere JeugdzorgPlus behoudt.

De fractie van de ChristenUnie vindt dit te beperkt. Op die manier maak je niet een keuze die is gebaseerd op kwaliteit en op voortzetting van succesvolle therapieën en opvang, maar puur een keuze die is gebaseerd op bestuurlijke argumenten. Dat vind ik zeer te betreuren. Het argument van de staatssecretaris was om wel de expertise te behouden van de instellingen die zij wil sluiten. Ik betwijfel zeer of je die expertise kunt behouden op het moment dat je twee gespecialiseerde instellingen sluit en dus ook het personeel naar huis stuurt. Ik dien hierover zo meteen een motie in.

Ik wil eerst nog zeggen dat ik het verzoek steun van mevrouw Van der Burg aan de staatssecretaris om de MFT-therapie te bekijken. Ik hoor graag van de staatssecretaris of deze in de situatie van de gesloten jeugdzorg een alternatief kan zijn, met de intensieve zorg die er dan voor het gezin nodig zou kunnen zijn. Ook wij vinden dat hoe dichter de zorg kan worden geleverd bij het gezin zelf, hoe beter het is. We weten echter ook heel goed waarom deze zorg ontstaan is voor die complexiteit van de problemen.

Ik dien de volgende motie in:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er overcapaciteit is in de gesloten jeugdzorg, de JeugdzorgPlus;

overwegende dat de staatssecretaris van plan is, drie instellingen te sluiten;

van mening dat de opgebouwde expertise en ervaring met betrekking tot de zorg voor specifieke doelgroepen, zoals slachtoffers van seksueel misbruik en jongeren die seksueel overschrijdend gedrag vertonen, behouden dient te blijven;

van mening dat de instellingen in Overberg en Harreveld deze specifieke vorm van jeugdzorg bieden;

verzoekt de regering, de instellingen in Overberg en Harreveld niet te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Dijsselbloem en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 108 (31839).

 

 

« Terug

Archief > 2011 > mei