Drie moties Joël Voordewind in het Verantwoordingsdebat.

donderdag 19 mei 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter.

Het verantwoordingsdebat werd gedomineerd door de Griekse tragedie, waarbij de PVV de coalitiegenoten een gele kaart heeft aangegeven indien zij de ingeslagen weg voortzetten. Het is nu wachten op de rode kaart van de PVV indien het kabinet ook de vijfde tranche toekent, mogelijk met instemming van de Kamer. Voor het zover komt, moeten wij eerst de review van het IMF afwachten. De ChristenUnie-fractie zal zeer scherp bekijken wat het pakket inhoudt, hoe hard het pakket is en of, in de woorden van de minister-president, wij dat geld weer terugzien. Als de minister van Financiën dat pakket aan het parlement voorlegt, zal de ChristenUnie-fractie dat heel scherp toetsen. Hij heeft ons beloofd om dat zo snel mogelijk te doen zodra hij die informatie heeft. Onze fractie wacht dat debat af.

            De minister-president begon zijn inbreng met een compliment aan het vorige kabinet, met name voor de crisismaatregelen. Hij zei erbij dat het vorige kabinet het in principe goed had gedaan met dat pakket, maar dat het pakket in zijn ogen te laat kwam en dat het vorige kabinet de crisis te laat had onderkend. Betekent dat een relativering van het compliment aan dat kabinet? En betekent het dat de minister-president de voorstellen die hij toen heeft ingediend, nog steeds voorstaat als alternatieve begroting? Het ging om een heel groot bezuinigingspakket, dat de economie op dat moment kapot had bezuinigd. Graag krijg ik daar een reactie op van de minister-president.

            Wij keken vandaag naar de jaarverslagen en keken terug naar de effecten van het beleid in het afgelopen jaar. Maar wij hebben niet alleen dat willen doen. Wat de ChristenUnie-fractie betreft, moeten wij daar lessen uit trekken voor de toekomst. Onze fractie heeft dan ook een aantal voorstellen gedaan om de lessen en de positieve ontwikkelingen die je zou kunnen destilleren uit de jaarverslagen, vooral niet teniet te doen maar voort te zetten in het komend jaar. Ik heb onder andere de btw-verlaging genoemd. Die zal cruciaal zijn voor de bouw als wij besluiten om de btw-verlaging nog een tijdje door te trekken. Wij weten dat de bouw het meest achterblijft in de economische groei. Vandaar dat ik tot de volgende motie kom:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de btw-verlaging in de bouw halverwege dit jaar wordt beëindigd;

overwegende dat de economie wel aantrekt, maar niettemin in de bouw de problemen nog steeds groot zijn;

verzoekt de regering, de crisismaatregelen beperkt voort te zetten in 2012 en daartoe in elk geval de btw-verlaging in de bouw voort te zetten zodat het herstel van de investeringen aldaar duurzaam kan zijn;

verzoekt de regering hiertoe bij de Voorjaarsnota voorstellen te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 16 (32710).

 

De heer Voordewind (ChristenUnie):Voorzitter…

 

De voorzitter: U had slechts drie minuten.

 

De heer Voordewind (ChristenUnie): Ik heb nog twee moties. Die zal ik snel afhandelen.

            Wij hebben het met de minister van Financiën ook gehad over het mkb. Wij krijgen signalen van VNO-NCW en het mkb zelf dat de borgstelling, de BMKB, al snel aan het opraken is. Dat is voor het mkb cruciaal omdat de reguliere voorwaarden voor leningen nog steeds zeer scherp zijn. Daarom kom ik tot de volgende motie:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) in 2010 voor 97% is benut;

overwegende dat veel bedrijven nog steeds problemen ervaren om krediet te bemachtigen en dat in 2011 naar verwachting de behoefte aan kredietgaranties het aanbod overstijgt;

verzoekt de regering, in heel 2011 de verruimde BMKB effectief te laten zijn en bij te sturen bij eventuele overbenutting, om de kredietverlening aan gezonde midden- en kleinbedrijven niet in de knel te laten komen in 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 17 (32710).

 

De heer Voordewind (ChristenUnie): Het kabinet heeft grote ambities als het gaat om het buitenland. Het neemt zijn verantwoordelijkheid ook. Wij hebben het gehad over de missie in Kunduz en hebben het nu over de missie in Libië, maar daar moet dan wel geld bij en niet veel meer geld af. Daartoe kom ik tot de volgende motie:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment al een ongehoord hoge bezuiniging voor Defensie is voorgesteld;

overwegende dat dit tot grote onrust en verwarring in de defensieorganisatie heeft geleid;

overwegende dat op dit moment deze onrust sterk is vergroot door ontstane vrees voor mogelijke aanvullende bezuinigingen bovenop het al voorgestelde pakket;

spreekt evenals minister Hillen uit dat het onverantwoord zou zijn om met nog meer bezuinigingen te komen op Defensie en verzoekt het kabinet dit dan ook niet te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 18 (32710).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2011 > mei