Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Biotechnologie

woensdag 03 juli 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Biotechnologie

Kamerstuk:    27 428

Datum:            3 juli 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de European Food Safety Agency (EFSA) heeft geconcludeerd dat cisgene producten even veilig zijn als traditioneel veredelde gewassen;

overwegende, dat cisgenese er toe kan bijdragen dat plantenziektes sneller kunnen worden aangepakt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan worden verminderd;

overwegende, dat de regering zich in Raadsverband wil inzetten voor het vrijstellen van cisgenese van de EU ggo wet- en regelgeving;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de Europese Commissie om te bekijken hoe specifieke cisgene gewassen die aantoonbaar leiden tot een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, versneld kunnen worden toegelaten, waarbij met een aparte labelingsplicht cfe keuzevrijheid voor consumenten wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag 1),

en:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Commissie Biotechnologie bij Dieren stelt dat artikel 66, lid 3 onder b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren moet worden gelezen als een 'afwijzing van dierbiotechnologisch handelen tenzij genetische modificatie vanuit een ethisch perspectief als een substantiate verbetering moet worden beschouwd voor zowel de bestaande praktijk als voor de mogelijke reële alternatieven;

overwegende, dat de commissie het alternatief van de combikip niet als een volwaardig en reëel alternatief beschouwt omdat het niet past in het huidige dominante productiesysteem;

overwegende, dat de commissie tevens stelt dat in de discussie over de morele aanvaardbaarheid van het doden van eendagshaantjes ook de praktijk die daartoe leidt aan de orde moet worden gesteld;

overwegende, dat de inzet van kwalgenen wordt neergezet als enig reëel alternatief voor het doden van eendagshaantjes, waarmee een discussie over het huidige dominante productiesysteem wordt vermeden;

verzoekt de regering samen met de sector een maatschappelijke discussie te starten over het huidige dominante productiesysteem in de pluimveehouderij, waarbij het behoud van een goed verdienmodel als uitgangspunt wordt genomen;

verzoekt de regering nader te onderzoeken hoe de 'combinatiekip' als alternatief voor de huidige praktijk van het doden van eendagshaantjes in een moderne en duurzame pluimveehouderij past,

en gaat over tot de orde van de dag 2).

1) Motie kamerstuk 27 428 nummer 251

2) Motie kamerstuk 27 428 nummer 252

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug