Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Natuur- en milieueducatie

woensdag 03 juli 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een algemeen overleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken  

Onderwerp:   Natuur- en milieueducatie

Kamerstuk:    33 400 - XIII

Datum:           3 juli 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Zoals sommige mensen weten, woon ik in Veenendaal. Veenendaal heeft het imago van stenen stapelen. Eigenlijk klopt dat ook wel een beetje, want van noord tot zuid en van oost tot west, tot aan de gemeentegrenzen, is Veenendaal volgebouwd. Er zijn echter nog wel wat pareltjes. Een van die pareltjes is natuurtuin Diddersgoed, een tuin midden in een woonwijk, aangelegd door IVN samen met de gemeente Veenendaal. Die tuin is genoemd naar de Diddersgoederen, stukken veengrond uit de zestiende eeuw. Hier zijn bijzondere bloemen, planten, vissen, vogels en insecten te zien. Het mooie is dat alle kinderen in Veenendaal in die tuin op bezoek gaan. In die tuin worden gedurende de zomermaanden in de weekenden en avonden rondleidingen georganiseerd voor mensen die daarvoor belangstelling hebben.

Ik vind het een prachtig initiatief, maar constateer dat lokale IVN-afde-lingen enorm onder druk staan door de bezuinigingen van gemeenten. De Staatssecretaris beschrijft zelf in haar brief het belang van natuur- en milieueducatie: mensen, kinderen, die in aanraking komen met natuur en met de waarden van natuur, kiezen bewuster voor een duurzame leefstijl, en educatie vergroot het draagvlak voor ons natuurbeleid. Nu dreigt echter de landelijke structuur waarop alle lokale afdelingen drijven, om te vallen. Bovendien heeft IVN de afgelopen jaren gezorgd voor 100% cofinanciering. Ook dat wordt op het spel gezet.

De Staatssecretaris zegt dat de bezuiniging op educatie door de nationale parken kan worden opgevangen vanuit het programma DuurzaamDoor. Dat lijkt mij een wat wankel uitgangspunt, al was het maar omdat dit een tijdelijk programma is. Kan de Staatssecretaris garanderen dat de coördinerende rol van IVN in nationale parken adequaat wordt ingevuld? Ik wijs in dat verband op de bezuiniging; het budget wordt teruggebracht tot 0,5 miljoen terwijl de coördinatie volgens mij zeker 1 miljoen kost. In de brief staat ook dat het programma DuurzaamDoor de samenhang met voorlichting en educatie door nationale parken zal versterken. Dit is wel cryptisch. Hoe wordt die samenhang dan versterkt?

Overigens vind ik het een goede zaak dat in de brief ook aandacht is voor voedsel en voedingseducatie. In 2012 is er een onderzoek uitgevoerd onder Britse jongvolwassenen waaruit bleek dat 40% van hen er geen benul van heeft dat melk van de koe komt. Ik vraag mij af of die uitkomst in Nederland heel anders zou zijn. Ik hoorde laatst in een radioprogramma dat de meeste volwassenen in Nederland denken dat aardappelpuree uit een zakje komt, dat je dus niet meer je aardappelen hoeft te schillen, koken en stampen. De puree komt uit een zakje. Dat was voor mij dan weer een verrassing, dat je aardappelpuree uit een zakje kunt halen. Hebben we nog enig benul waar ons voedsel vandaan komt?

EZ financiert DuurzaamDoor met 4 miljoen per jaar. Ik kan aansluiten bij de vragen van andere fracties of er wellicht ook een bijdrage vanuit andere ministeries kan komen, zoals I en M en OCW. Overigens kan ik mij voorstellen dat de provincies in de toekomst hierin een grotere rol krijgen, nu zij ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van de nationale parken. Dan moet het budget daarvoor echter wel worden overgeheveld naar de provincies en moet de basisstructuur staan als een huis. De brief van de Staatssecretaris geeft mij op dat laatste punt nog onvoldoende vertrouwen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug