Schriftelijke vragen Carla Dik over Verdeling verantwoordelijkheden bij opstellen LT spooragenda

maandag 22 juli 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu  

Onderwerp:   De verdeling van verantwoordelijkheden bij het opstellen van de lange termijn spooragenda

Kamerstuk:   2013Z15328

Datum:            22 juli 2013

Vraag 1

Kent u de brief van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland aan de directie van ProRail over de betrokkenheid van de FMN bij de visievorming voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA)  d.d. 4 juni jl. en de reactie van de president-directeur van ProRail d.d. 4 juli jl.?

Vraag 2

Deelt u de mening dat een deur-tot-deur benadering niet alleen gaat over de kansen en knelpunten op de overstapknopen waar regionaal spoor en landelijk spoor samen komen maar dat het juist zou moeten gaan om het functioneren van het spoorsysteem als geheel en het spoorsysteem als onderdeel van het totale OV-netwerk?

Vraag 3

Kunt u onderbouwen waarom het beleidsdepartement de uitwerking van een visievraag bij NS en ProRail belegd?

Vraag 4

Kunt u aangeven in welke beleidsmatige zaken het ministerie nu het voortouw heeft en in voor welke onderwerpen de uitwerking van de LTSA wordt overgelaten aan NS en ProRail?

Vraag 5

Hoe wilt u in de huidige verdeling voorkomen dat de FMN partijen voor hun inbreng door uw ministerie, NS en ProRail van het kastje naar de muur worden gestuurd?

Vraag 6

Hoe wilt u in de huidige verdeling voorkomen dat FMN partijen voor zaken  die spelen rond stations waar hoofdrailnet en regionaal spoor elkaar raken afhankelijk zijn van NS bij het uitwerken van de LTSA? Waarom neemt uw departementen gezien de verschillende belangen hierin niet de regie?

Vraag 7

Zijn er door betrokken partijen te weten NS, ProRail en/of de FMN-vervoerders in het kader van de LTSA tot nu toe richting uw departement bezwaren gemaakt over de nu gekozen verdeling van de onderwerpen en/of verantwoordelijkheden over de partijen en specifiek de rol van FMN-vervoerders bij het opstellen van de LTSA? Zo ja, wat waren deze bezwaren en wat is hiermee gedaan?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de LTSA verder moet kijken dan de concessieperiode 2015-2024 en dat het daarom ook wenselijk is andere vervoerders op een meer gelijkwaardige wijze te betrekken bij de uitwerking van de LTSA nu de kans reëel is dat Europa Nederland zal verplichten tot aanbesteding en mogelijk opknippen van het hoofdrailnet vanaf 2024, zonder overigens verder op deze Europese besluitvorming vooruit te lopen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug