Schriftelijke vragen Carla Dik over bericht Boeren gebruikten in 2012 nog steeds veel antibiotica

donderdag 11 juli 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het bericht, dat boeren in 2012 nog steeds veel antibiotica gebruikten

Kamerstuk:   2013Z14909

Datum:            11 juli 2013

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Boeren zweren nog bij antibiotica’? 1)

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het feit dat het aantal boeren dat op grote schaal antibiotica gebruikt, vorig jaar nauwelijks is gedaald vergeleken met 2011? Hoe waardeert u deze gegevens in relatie tot de ambitie om in 2015 70% minder antibiotica te gebruiken ten opzichte van 2009?

Vraag 3

Wat is volgens u de reden dat – na de eerste forse en succesvolle inspanningen voor 50% reductie van het antibioticagebruik – het verder terugbrengen van het antibioticagebruik moeizamer verloopt?

Vraag 4

Wordt bij de registratie van het antibioticagebruik ook gekeken naar de toepassing en de periode dat een middel werkzaam is? Anders gezegd: is de doelstelling alleen kwantitatief of ook kwalitatief?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u het aanhoudende gebruik van fluorochinolonen bij vleeskuikens en vleeskalveren?

Vraag 6

Wanneer bent u van plan de Kamer te berichten over uw gesprekken met de kalversector over het verder terugdringen van het antibioticagebruik, conform uw toezegging in het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij d.d. 11 april 2013?

Vraag 7

Welke maatregelen bent u van plan te nemen om te zorgen dat het aantal en het percentage veelgebruikers (gebruikers op het actieniveau) het komende jaar substantieel zal dalen?

Vraag 8

Hoe beoordeelt u de discrepantie tussen hoeveelheden verkochte en gebruikte antibiotica voor dieren? In hoeverre is deze discrepantie volgens u te verklaren door het illegale gebruik van antibiotica?

Vraag 9

Kunt u aangeven welke typen antibiotica het meest worden aangetroffen bij controles op illegaal gebruik?

Vraag 10

Is er een verband tussen de daling van het antibioticagebruik in de pluimveesector en het gebruik van illegaal verkregen en niet geregistreerde antibiotica, zoals in het artikel gesuggereerd wordt?

Vraag 11

Kunt u aangeven wat de totale omvang van het illegale gebruik van antibiotica in de pluimveesector is?

Vraag 12

Deelt u onze mening dat illegaal gebruik van antibiotica negatief uitwerkt op het imago van de sector als geheel? Welke maatregelen treft u om het illegale gebruik terug te dringen?

1) http://nos.nl/artikel/527306-boeren-zweren-nog-bij-antibiotica.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug