Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Waterkwaliteit (AO d.d. 27/06)

donderdag 04 juli 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie en het Lid Hachchi (D66, eerste motie) voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Onderwerp:   VAO Waterkwaliteit (AO d.d. 27/6)

Kamerstuk:    27 625

Datum:            4 juli 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat humane geneesmiddelen en hun afbraakproducten in het oppervlaktewater en grondwater komen;

overwegende dat er door de waterketenpartijen signaleringswaarden en streefwaarden zijn geformuleerd voor de concentratie geneesmiddelenresiduen in oppervlaktewater;

overwegende dat deze waarden regelmatig worden overschreden en niet wettelijk zijn vastgelegd waardoor er weinig prikkels van uitgaan om maatregelen te nemen;

overwegende dat voor gewasbeschermingsmiddelen een generieke norm geldt voor de maximale concentratie per middel in oppervlaktewater en grondwater;

verzoekt de regering, in samenwerking met de partijen uit de waterketen te onderzoeken of er een wettelijk toetsingskader voor de concentratie van geneesmiddelenresiduen in oppervlaktewater en grondwater kan worden opgesteld en de Kamer hierover binnen een jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

(motie ingediend samen met het Lid Hachchi)

en

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering doelmatige maatregelen verkent, gericht op de verwijdering van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen in de afvalfase;

verzoekt de regering, bij de verkenning naar doelmatige maatregelen het onderzoek tevens te richten op:

- een financiële prikkeling van de verkoper en/of gebruiker van medicijnen voor het inleveren van overgebleven medicijnen;

- verbeterde afbreekbaarheid en verwijderbaarheid van geneesmiddelen (Green pharmacy) en hiervoor een plan van aanpak van de farmaceutische sector te vragen

verzoekt de regering tevens, de Kamer binnen een jaar te informeren over de resultaten van de verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug