Schriftelijke vragen Carla Dik over de permanente structuur voor de OV-chipkaart

vrijdag 05 juli 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De permanente structuur voor de OV-chipkaart

Kamerstuk:   2013Z14580

Datum:            5 juli 2013

Vraag 1

Kent u het bericht “Permanente structuur chipkaart is trekken aan dood paard” 1) en de brief van dhr Meijdam, kwartiermaker OV-chipkaart d.d. 30 mei 2013 over de afronding van zijn werkzaamheden als kwartiermaker? Kunt u genoemde brief naar de Kamer sturen?

Vraag 2

Kunt u het haalbaarheidsonderzoek naar invoering van enkelvoudig in- en uitchecken van december 2012 en de adviesbrief hierover van dhr. Meijdam van 29 april 2013 naar de Kamer sturen inclusief uw conclusies?

Vraag 3

Is er inmiddels een deadline dat enkelvoudig in- en uitchecken op het spoor wordt ingevoerd? Zo nee, bent u bereid nu een deadline te stellen zodat de reizigers binnen afzienbare tijd niet meer te maken hebben met het reizigersonvriendelijke paaltjeswoud op de diverse stations met meerdere vervoerders?

Vraag 4

Klopt het dat er ondanks de getekende intentieverklaring van oktober 2012 inmiddels geen bestuurlijke bereidheid en draagvlak meer bestaat om te komen tot een organisatie die knopen kan doorhakken en dat er daardoor nu alleen een op consensus gebaseerd Nationaal Openbaar Vervoer Beraad komt?

Vraag 5

Hoe is de consumentenvertegenwoordiging op dit moment geregeld in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad?

Vraag 6

Bent u bereid nu er geen draagvlak meer is voor een vrijwillige permanente structuur het belang van de concessie overstijgende reiziger centraal te stellen en daarom conform de motie Haverkamp 2) zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen bij de Kamer om te komen tot een autoriteit met doorzettingsmacht die kan ingrijpen als er voor de reiziger geen goede uitkomsten dreigen te komen in het overleg tussen concessiepartijen?

1) OV-magazine nieuwsbrief nr. 44, 25 juni 2013

2) Kamerstuk 23645 nr. 512

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug