Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de Blankenburgtunnel

maandag 02 september 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De Blankenburgtunnel

Kamerstuk:    2013Z16374

Datum:            2 september 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «Milieuclubs uit overleg tunnel»? 1)

Vraag 2

Klopt het dat Natuurmonumenten en de Milieufederatie Zuid-Holland niet uit het overleg over de Blankenburgtunnel zijn gestapt, maar zelfs nooit aan tafel hebben gezeten? Welke maatregelen heeft u genomen om de groene organisaties aan tafel te krijgen? Wat gaat u doen om de groene organisaties vanaf nu bij het proces te betrekken?

Vraag 3

Bent u van mening dat voldoende uitvoering is gegeven aan de motie-Kuiken 2), die de regering oproept om in overleg met de regio en natuur- en milieuorganisaties tot een inpassingsvisie te komen?

Vraag 4

Bent u bereid bewonersorganisaties bij het proces te betrekken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de kwaliteit van het gebied door de aanleg van de Blankenburgtunnel niet mag verslechteren? Aan welke voorwaarden moet een goede inpassingsvisie volgens u voldoen? Bent u bereid de inpassingsvisie naar de Tweede Kamer te sturen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat in een creatief proces niet het kaderstellend budget, maar de kwaliteiten van het gebied het vertrekpunt moeten zijn? Deelt u ook de mening dat het daarvoor nodig is om verder te kijken dan alleen de Blankenburgtunnel, en te kiezen voor een integrale gebiedsbenadering?

Vraag 7

Bent u bekend met het pamflet «Vooruit met natuur» 3) van de staatssecretaris voor Economische Zaken? Hoe beoordeelt u de stelling in dit pamflet «investeren in snelwegen die de natuur in ere houden» in relatie tot de inpassing van de Blankenburgtunnel?

Vraag 8

Klopt het dat het Havenbedrijf Rotterdam in het verleden heeft ingezet op publiek-private financiering in het kader van de aanleg van de Blankenburgtunnel? Kunt u aangeven waarom publiek-private financiering niet meer aan de orde is? Deelt u de mening dat financiële betrokkenheid van het Havenbedrijf niet ondenkbaar is? Wat zijn volgens u de (on)mogelijkheden hiervoor?

1) http://nos.nl/artikel/545182-milieuclubs-uit-overleg-tunnel.html

2) Motie van het lid Kuiken d.d. 18 december 2012 over een rijksbijdrage voor de realisatie van de inpassingsvisie (Kamerstuk 33 400 A, nr. 30)

3) Bijlage bij de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 2 juli 2013 met Kamerstuk 33 576, nr. 5 

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > september