Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw en visserijraad (AO d.d. 18/9)

donderdag 19 september 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber met de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 18/9)

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            19 september 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Gisteren hebben we een goed maar ook best ingewikkeld debat gehad over het vijfde actieprogramma. In die discussie heb ik aangegeven dat de generieke maatregelen aan de ene kant nodig zijn voor het behouden van de derogatie, maar dat dit aan de andere kant niet is wat ik wil omdat daardoor zeker een aantal Nederlandse teelten in de verdrukking komt. Eigenlijk zou ik liever toewerken naar veel meer regionaal maatwerk op basis van bodemtype en bedrijfsvoering. De staatssecretaris heeft toegezegd dat zij daarover met de sector in gesprek zal gaan en zal bekijken hoe zij dat mandje met equivalente maatregelen verder kan vullen. Ik ben daar erg blij mee.

Over het vullen van dat mandje dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de door Nederland voorgestelde maatregelen voor het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn de bodemvruchtbaarheid in bepaalde akkerbouwgebieden in Nederland verder onder druk zetten;

overwegende dat de teelt van luzerne een positief effect heeft op bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, en dat het gewas geteeld wordt zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen;

constaterende dat luzerne alleen wordt geteeld op kleigronden in bijvoorbeeld Zeeland, de Flevopolder en het Oldambt en dat luzerne geen stikstof in de bodem achterlaat, waardoor er geen milieurisico bestaat;

overwegende dat de huidige stikstofgebruiksnorm van 40 kg (eerste jaar) en 0 kg (latere jaren) het gebruik van dierlijke mest in de weg staat;

overwegende dat op basis van bodemtypen en bedrijfsvoering, lokaal en regionaal maatwerk de voorkeur verdient;

verzoekt de regering, een passende stikstofgebruiksnorm voor luzerne in te voeren, zodat gangbare en biologische akkerbouwers op klei het gewas rendabel kunnen telen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 736 (21501-32).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > september